Nyheter

Høring: Skatteplikt for offentlige sykehusapoteks publikumsutsalg

| Tags: Skatt

Departementet foreslår i dette høringsnotatet å innføre skatteplikt på inntekter fra de offentlige sykehusapotekenes publikumsutsalg etter at EFTAs overvåkningsorgan (ESA) besluttet i vedtak av 20. november 2013 at finansieringen av norske offentlig eide sykehusapotek ikke er i tråd med EØS-avtalens regler om offentlig støtte.Endringene må gjennomføres innen 1. januar 2015. Mer

Nye forskriftsregler om fradrag for gjeldsrenter i interessefellesskap

| Tags: Skatt

Den 24.4.2014 fastsatte Finansdepartementet en forskrift som innebærer videre unntak fra rentebegrensningsreglene enn det som ble foreslått i høringen. Mer

Høyesteretts dom av 14. mars 2014 (Tangen 7) – Skattedirektoratets domskommentar

| Tags: Skatt

SKD avga 31. mars 2014 en domskommentar vedr ulovfestet gjennomskjæring ved salg av aksjer etter fisjon. Mer

Fradragsrett for merkostnader i forbindelse med pendling

| Tags: Skatt

SKD avga 16. januar 2014 en bindende forhåndsuttalelse om pendlers fradragsrett for merkostnader til kost, besøksreiser og losji. Mer

Nytt tema: Nøkkelmannsforsikring

| Tags: Bokføring, Lønn, Skatt

Omhandler premie som bedriften betaler for nøkkelmannsforsikring og utbetaling av eventuell forsikringssum i den forbindelse. Mer

Spørsmål om gevinst etter salg av gass ga grunnlag for særskatt etter petroleumsloven

| Tags: Skatt

Saken gjelder gyldigheten av ligning, nærmere bestemt om et petroleumsselskaps gevinst etter salg av gass gir grunnlag for plikt til å svare særskatt etter petroleumsskatteloven § 5.Shell og Statoil hadde inngått avtaler hvor Shell skulle levere en betydelig mengde gass til Statoil. Gevinsten som Shell oppnådde gjennom disse avtalene ble av selskapet ved ligningen for 2007 og 2008 ført mot land, og en mente således at gevinsten kun skulle undergis ordinær selskapsskatt. Skattemyndighetene mente imidlertid at gevinsten måtte anses som vunnet ved utvinningsvirksomhet, som ga grunnlag for særskatt i henhold til petroleumsskatteloven.Lagmannsretten fant at gevinsten var en følge av «utvinning» i lovens forstand, og forkastet anken. Mer

Skattemessig klassifisering av forskningsinstituttenes aktiviteter

| Tags: Skatt

Skattedirektoratet har 28. mars 2014 gitt en prinsipputtalelse om forskningsinstituttenes skattemessig stilling herunder om klassifisering av instituttenes aktiviteter og vurdering av noen sentrale momenter ved anvendelsen av skattefritaket i skatteloven § 2-32. Mer

Nytt tema: Kundeutbytte fra Gjensidige

| Tags: Bokføring, Skatt

Selskaper som har skadeforsikring i Gjensidige Forsikring kan, hvis de oppfyller enkelte vilkår, få utbetalt kundeutbytte en gang i året. Dette temaet tar for seg bokføring og skattemessig behandling av utdelt kundeutbytte. Mer

Endringer i reglene om tilordning av gjeldsrenter ved beregning av kreditfradrag - FSFIN § 16-29-4 mv

| Tags: Skatt

Gjeldsrenter som utelukkende eller tilnærmet utelukkende er tilknyttet skattyters virksomhet i Norge kan nå tilordnes Norge etter en direkte metode. Mer

Last ned vår gratis fristkalender
for 2018 og 2019

Last ned vår gratis fristkalender og få god oversikt over frister i regnskapet 2018 og/eller 2019

Kalenderen gir deg en god oversikt over frister enten du jobber med lønn, bokføring, rapportering eller årsregnskapet. Her får du alle frister for A-meldingen, skatt, MVA-meldingen med mer.

Last ned

Videoer

Videoer gir en kort introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett.

Bli mer effektiv i dib!

Se videoer

Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud

Våre kunder