Nyheter

Fradragsrett for merkostnader i forbindelse med pendling

| Tags: Skatt

SKD avga 16. januar 2014 en bindende forhåndsuttalelse om pendlers fradragsrett for merkostnader til kost, besøksreiser og losji. Mer

Nytt tema: Nøkkelmannsforsikring

| Tags: Bokføring, Lønn, Skatt

Omhandler premie som bedriften betaler for nøkkelmannsforsikring og utbetaling av eventuell forsikringssum i den forbindelse. Mer

Spørsmål om gevinst etter salg av gass ga grunnlag for særskatt etter petroleumsloven

| Tags: Skatt

Saken gjelder gyldigheten av ligning, nærmere bestemt om et petroleumsselskaps gevinst etter salg av gass gir grunnlag for plikt til å svare særskatt etter petroleumsskatteloven § 5.Shell og Statoil hadde inngått avtaler hvor Shell skulle levere en betydelig mengde gass til Statoil. Gevinsten som Shell oppnådde gjennom disse avtalene ble av selskapet ved ligningen for 2007 og 2008 ført mot land, og en mente således at gevinsten kun skulle undergis ordinær selskapsskatt. Skattemyndighetene mente imidlertid at gevinsten måtte anses som vunnet ved utvinningsvirksomhet, som ga grunnlag for særskatt i henhold til petroleumsskatteloven.Lagmannsretten fant at gevinsten var en følge av «utvinning» i lovens forstand, og forkastet anken. Mer

Skattemessig klassifisering av forskningsinstituttenes aktiviteter

| Tags: Skatt

Skattedirektoratet har 28. mars 2014 gitt en prinsipputtalelse om forskningsinstituttenes skattemessig stilling herunder om klassifisering av instituttenes aktiviteter og vurdering av noen sentrale momenter ved anvendelsen av skattefritaket i skatteloven § 2-32. Mer

Nytt tema: Kundeutbytte fra Gjensidige

| Tags: Bokføring, Skatt

Selskaper som har skadeforsikring i Gjensidige Forsikring kan, hvis de oppfyller enkelte vilkår, få utbetalt kundeutbytte en gang i året. Dette temaet tar for seg bokføring og skattemessig behandling av utdelt kundeutbytte. Mer

Endringer i reglene om tilordning av gjeldsrenter ved beregning av kreditfradrag - FSFIN § 16-29-4 mv

| Tags: Skatt

Gjeldsrenter som utelukkende eller tilnærmet utelukkende er tilknyttet skattyters virksomhet i Norge kan nå tilordnes Norge etter en direkte metode. Mer

Ny høyesterettsdom - ikke grunnlag for ulovfestet gjennomskjæring

| Tags: Skatt

Høyesterett avsa 12. mars 2014 en dom hvor en eiendom ble fisjonert ut av et selskap før salg av aksjene i dette selskapet. Høyesterett var ikke enig med skattemyndighetene i at aksjesalget måtte omklassifiseres til et eiendomssalg på bakgrunn av ulovfestet gjennomskjæring. Dommen kan få stor betydning for senere saker. Nedenfor har vi redegjort nærmere for faktum i dommen og Høyesteretts uttalelser. Mer

Ny sjekkliste: Sjekkliste ligningspapirer

| Tags: Bokføring, Skatt

DIB har laget en sjekkliste for utfylling av ligningspapirer. Mer

Ny Høyesterettsdom om fradragsføring av utgifter etterhvert som de påløper vs. aktivering av utgiftene for senere avskriving

| Tags: Skatt

Saken gjelder gyldigheten av ligningene av Statoil Angola Block 31 AS og Bayerngas Petroleum Danmark AS for inntektsårene 2003, 2004 og 2005. Mer

Fristkalender 2018

Last ned vår gratis fristkalender og få god oversikt over frister i regnskapet 2018!

Kalenderen gir deg en god oversikt over frister enten du jobber med lønn, bokføring, rapportering eller årsregnskapet. Her får du alle frister for A-meldingen, skatt, MVA-meldingen med mer.

Last ned

Videoer

Videoer gir en kort introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett.

Bli mer effektiv i dib!

Se videoer

Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud

Våre kunder