Nyheter

Nytt offentlig skatteutvalg

| Tags: Skatt

Regjeringen har oppnevnt et offentlig utvalg som skal vurdere selskapsbeskatningen i lys av den internasjonale utviklingen. Utvalget skal ledes av administrerende direktør i Statistisk sentralbyrå, Hans Henrik Scheel. Utvalget skal levere sin innstilling innen 15. oktober 2014. Mer

Oppdatering forsinkelsesrenteloven: Nye regler skal motvirke forsinket betaling

| Tags: Bank/finans, Skatt, Årsregnskap

Forsinkelsesrenteloven er endret for å tilpasse den til EØS-direktivet om bekjempelse av forsinket betaling ved handelstransaksjoner. Mer

Innst. 218 L (2012-2013): Innstilling fra finanskomiteen om endringer i ligningsloven og merverdiavgiftsloven mv. (kontrollbestemmelser og personalliste)

| Tags: Merverdiavgift, Skatt

Komiteens flertall (Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet) slutter seg til regjeringens forslag til nye kontrollbestemmelser i ligningsloven og merverdiavgiftsloven mv. Hele komiteen slutter seg videre til regjeringens forslag om innføring av en ordning med personallister innen bransjene restaurant-/serveringsvirksomhet, frisørvirksomhet/skjønnhetspleie og bilpleie/bilverksted. Mer

Høringsnotat – forslag til lov- og forskriftsendringer som følge av ikrafttredelse av a- opplysningsloven

| Tags: Lønn, Skatt

Skattedirektoratet har på vegne av de tre etatene som deltar i EDAGprosjektet, sendt på høring forslag til forskrift om arbeidsgivers innrapportering av ansettelses- og inntektsforhold m.m. samt forslag til endringer i øvrige forskrifter som vil bli berørt ved ikrafttredelse av a-opplysningsloven og a-opplysningsforskriften. Mer

Tillegg til Prop. 141 L (2011-2012) Endringer i kontrollreglene i ligningsloven og merverdiavgiftsloven

| Tags: Lønn, Merverdiavgift, Skatt

I prop. 66 L (2012-2013) fremmer departementet forslag for å sikre samordning mellom Prop. 141 L (2011-2012) Endringer i ligningsloven og merverdiavgiftsloven mv. (kontrollbestemmelser og personalliste) kapittel 2 og Prop. 1 LS (2012-2013) Skatter, avgifter og toll 2013. Mer

Kapitalnedsettelse, fusjoner, fisjoner og ulovfestet gjennomskjæring

| Tags: Skatt

Aksjonærene i Bolig AS og Finans AS ønsket å etablere sine egne holdingselskaper. De ønsket derfor å innløse eierandelen Finans AS hadde i Bolig AS, endre aksjeklasser i selskapene, opprette to skyggekonsern og gjennomføre konsernfusjoner med oppskriving av pålydende, samt etablere de nye holdingselskapene med én aksje i hver. Skattedirektoratet konkluderte med at omorgansieringen kunne gjennomføres uten beskatning av selskapene eller aksjonærene, herunder at ulovfestet gjennomskjæring ikke kom til anvendelse. Mer

Høyesteretts dom av 17. desember 2012 (Dyvi Eiendom AS) – Skattedirektoratets domskommentar

| Tags: Skatt

Saken gjaldt spørsmål om det var grunnlag for å nekte inntektsfradrag for fremført underskudd etter den ulovfestede gjennomskjæringsregelen. Høyesterett kom etter en totalvurdering til at det ikke var grunnlag for gjennomskjæring. Mer

Aksjebytte i selskap hjemmehørende i utlandet

| Tags: Skatt

Spørsmålet var om aksjebytte i selskap hjemmehørende i EØS-land, kunne gjennomføres skattefritt for norsk aksjonær. Mer

Flytting over landegrensen og etterfølgende likvidasjon

| Tags: Skatt

Selskapet A AS ville flytte til et lavskatteland innen EØS. Spørsmålene gjaldt beskatning ved utflytting og likvidasjon. Mer

Fleksilån m/ kredittramme (rammelån) – utdeling eller lån

| Tags: Aksjeselskaper, Skatt

En vederlagsfri overføring av verdier fra aksjeselskap eller deltakerlignende selskap til eier anses som henholdsvis utbytte etter skatteloven § 10-11, eller utdeling etter § 10-42 Mer

Last ned vår gratis fristkalender
for 2018 og 2019

Last ned vår gratis fristkalender og få god oversikt over frister i regnskapet 2018 og/eller 2019

Kalenderen gir deg en god oversikt over frister enten du jobber med lønn, bokføring, rapportering eller årsregnskapet. Her får du alle frister for A-meldingen, skatt, MVA-meldingen med mer.

Last ned

Videoer

Videoer gir en kort introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett.

Bli mer effektiv i dib!

Se videoer

Våre kunder

Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud