Nyheter

Nytt tema: Valutajustering varelager

| Tags: Bokføring, Revisjon, Skatt, Årsregnskap

Temaet beskriver hvordan man skal håndtere agio/disagio som oppstår ved varekjøpstransaksjoner og valutajustering av varelager. Mer

Nytt tema: Skattefunn

| Tags: Bokføring, Revisjon, Skatt, Årsregnskap

Temaet beskriver Skattefunn-ordningen generelt og hvilke krav som må oppfylles for å kunne ta del i ordningen. I tilegg tar vi for oss den regnskapsmessige og skattemessige behandlingen av tilskuddet gjennom kostnadsføring, brutto- og nettoføring. Mer

Regjeringens forslag til skatte- og avgiftsopplegget for 2013

| Tags: Merverdiavgift, Skatt

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2013 innebærer bl.a. økt formuesskatt på næringseiendom og sekundærboliger. Mer

Forskriftsendring om lavskattland - 2013

| Tags: Skatt

Skattedirektoratet har fastsatt endringer i SKDs skattelovforskrift § 10-63 om lavskattland gjeldende fra 1. januar 2013. Mer

Etablering av holdingstruktur - oppsplitting av virksomhetsområder - spørsmål om ulovfestet gjennomskjæring

| Tags: Skatt

Saken gjelder spørsmål om ulovfestet gjennomskjæring ved etablering av holdingstruktur kombinert med oppsplitting av et selskaps virksomhetsområder. Mer

Rederibeskatning – flaggkrav for inntektsåret 2012

| Tags: Skatt

Selskap innenfor rederiskatteordningen, må opprettholde eller øke sin andel EØS-registrerte tonnasje i forhold til den andelen selskapet eide per 1. juli 2005. Mer

Endring fra aksjefond til obligasjonsfond – realisasjon?

| Tags: Skatt

Saken gjaldt spørsmål om endring av vedtektene i verdipapirfondet. Mer

Elektronisk skattekort fra 2013

| Tags: Lønn, Skatt

Elektronisk skattekort innføres som en frivillig prøveordning for arbeidsgivere i 2013, og for alle i 2014. Mer

Fiskefartøy med kvoter, spørsmål om skattefri fisjon

| Tags: Skatt

Saken gjaldt spørsmålet om fiskerirettigheter kan overføres ved en skattefri fisjon. Skattedirektoratet viste til at myndigheten til å tildele fiskekvoter tilligger fiskerimyndighetene, og at slike rettigheter ikke kan overføres ved privatrettslige disposisjoner. Direktoratet kom på denne bakgrunn til at fiskekvoter ikke kan overføres ved skattefri fisjon etter reglene i skatteloven kapittel 11. Mer

Bytte av opsjon ved fusjon i utlandet

| Tags: Skatt

Selskapene International Plc og European Plc skulle integreres i konsern gjennom aksjebytte. Mer

Last ned vår gratis fristkalender
for 2018 og 2019

Last ned vår gratis fristkalender og få god oversikt over frister i regnskapet 2018 og/eller 2019

Kalenderen gir deg en god oversikt over frister enten du jobber med lønn, bokføring, rapportering eller årsregnskapet. Her får du alle frister for A-meldingen, skatt, MVA-meldingen med mer.

Last ned

Videoer

Videoer gir en kort introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett.

Bli mer effektiv i dib!

Se videoer

Våre kunder

Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud