Bytte av opsjon ved fusjon i utlandet

Tags: Skatt

Selskapene International Plc og European Plc skulle integreres i konsern gjennom aksjebytte.

International skulle bli eier av samtlige aksjer i European og aksjonærene i European skulle få vederlagsaksjer i International. Innsenderne arbeider for et norsk datterselskap av European og har fått aksjeopsjoner i sistenevnte selskap. Ved den skisserte omstrukturering skal de veksle inn sine opsjoner på aksjer i European med opsjoner på aksjer i International. Ettersom vilkårene i det vesentligste var uendret, de ansatte skulle ha de samme økonomiske fordeler, hele transaksjonen ble gjort med kontinuitet og skattyterne videreførte sine skatteposisjoner, konkluderte Skattedirektoratet med at opsjonene ikke skulle anses som innløst eller solgt etter sktl § 5-14 tredje ledd.

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud