Endringer i regnskapsføring av norske pensjonsforpliktelser

Regnskapsstiftelsen oppdaterte og publiserte veiledningen den 30. november under nytt navn: NRS(V) IAS 19 Ytelser til ansatte. De har også publisert en uttalelse om bakgrunnen for endringene, samt et supplement til veiledningen basert på markedsdata per 30. november.

Pressemelding fra NRS:

Pensjonsforpliktelsene i årsregnskapene til norske foretak vil kunne bli vesentlig endret i 2012.

Diskonteringsrenten for pensjonsforpliktelsene har vært diskutert i lengre tid og Norsk RegnskapsStiftelse har 30. november endret sin veiledning om hvilken diskonteringsrente som kan brukes. Statsobligasjonsrenten har vært utgangspunktet for beregningen gjennom flere år ettersom det ikke har vært ansett å foreligge et dypt marked for foretaksobligasjoner med lang løpetid. To forhold har ført til en fornyet vurdering i høst. Det ene er fremveksten av markedet for obligasjoner med fortrinnsrett (OMF). Det andre er utviklingen av markedsforholdene for statsobligasjonsrenten.

Norsk RegnskapsStiftelse har hentet inn råd fra markedsaktører og ledende akademikere. Disse har kommet til at markedet for OMF er tilstrekkelig dypt og at prisingen er pålitelig. NRS kan etter dette ikke avvise at renten på OMF-obligasjoner kan anvendes ved beregning av diskonteringsrenten. Den enkelte regnskapspliktige må selv ta stilling til diskonteringsrenten.

Etter IAS 19 skal diskonteringsrenten på hver balansedag fastsettes med henvisning til renten på foretaksobligasjoner av høy kvalitet (”high quality corporate bonds”) eller til statsobligasjonsrenten dersom det ikke finnes et dypt marked (“deep market”) for foretaksobligasjoner av høy kvalitet i henhold til standardens beskrivelse.

Internasjonalt er praksis hovedsakelig å legge til grunn langsiktige fastrenteobligasjoner med kredittrating minst tilsvarende ”AA-rating” i henhold til Standard & Poors kredittratingsystem, eller tilsvarende rating fra andre renommerte kredittratingforetak.

NRS vil utgi en fullstendig oppdatert versjon av NRS(V) Pensjonsforutsetninger pr. 31. desember 2012.

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud