Etablering av holdingstruktur - oppsplitting av virksomhetsområder - spørsmål om ulovfestet gjennomskjæring

Tags: Skatt

Saken gjelder spørsmål om ulovfestet gjennomskjæring ved etablering av holdingstruktur kombinert med oppsplitting av et selskaps virksomhetsområder.

Skattefri fusjon og fisjon vil bringe de personlig eide aksjene over i en struktur med eierskap via heleide holdingselskaper og inn under fritaksmetoden, uten at det utløser beskatning, mens salg av aksjene fra de personlige aksjonærene til nystiftede holdingselskaper, ville utløst beskatning av aksjegevinstene. Videre splittes de to virksomhetene i to aksjeselskaper ved fisjon. Basert på faktum og de forutsetninger som er tatt kom Skattedirektoratet til at den skisserte transaksjonsrekke ligger innenfor de formål og tilpasningsmuligheter som skattereglene om skattefrie fusjoner og fisjoner åpner for. Direktoratet konkluderte med at den ulovfestede gjennomskjæringsregel ikke kommer til anvendelse.

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud