NRS 6 Pensjonskostnader er endret

Etter høring i 2012, er det foretatt enkelte endringer i NRS 6. Bakgrunnen for endringene, er endringer i IAS 19 Ytelser til ansatte i 2011 med regnskapsmessig virkning fra 1.1.2013

Etter høring i 2012, er det foretatt enkelte endringer i NRS 6. Bakgrunnen for endringene, er endringer i IAS 19 Ytelser til ansatte i 2011 med regnskapsmessig virkning fra 1.1.2013

Det er foretatt to hovedendringer i standarden:

  1. Det åpnes for å skifte tilbake til de ordinære reglene i NRS 6, etter at den regnskapspliktige tidligere har benyttet IAS 19 Ytelser til ansatte eller USGAAP via NRS 6.
  2. For planendringer med tilbakevirkende kraft, som er betinget av fremtidig ansette, er den regnskapspliktige gitt et valg for regnskapsmessig behandling av virkningen av planendringen. Det nye alternativet innebærer resultatføring på planendringstidspunktet, og er en tilpasning til IAS 19 Ytelser til ansatte (2011).

I tillegg er punkt 50 i NRS 6 endret uten at det er gjennomført høring. Det sies nå eksplisitt at diskonteringsrenten kan fastsettes med utgangspunkt i renten på statsobligasjoner. Tidligere har renten på statsobligasjoner vært oppfattet som synonym til risikofri rente, som var formuleringen i NRS 6. Utviklingen i rentemarkedet i Norge har gjort at det nå ikke lenger er klart at dette er tilfelle. I oppdateringen av NRS(V) Pensjonsforutsetninger pr 30. november 2012 legger NRS til grunn at risikofri rente er swaprenten med et fradrag på 0, 5 %. Risikofri rente kan som før også brukes som utgangspunkt for fastsettelsen av diskonteringsrenten. Det sies også at diskonteringsrenten kan fastsettes med utgangspunkt i foretaksobligasjoner med høy kredittverdighet. Formuleringen tidligere var obligasjoner med særlig høy kreditverdighet. Ordet særlig er strøket for å harmonisere med begrepsbruken i den norske oversettelsen av IAS 19 Ytelser til ansatte. Sistnevnte oppfattes ikke som noen realitetsendring.

Endringene får virkning for regnskapsår som starter 1. januar 2013 eller senere. Tidligere anvendelse er tillatt.

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud