Regjeringens forslag til skatte- og avgiftsopplegget for 2013

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2013 innebærer bl.a. økt formuesskatt på næringseiendom og sekundærboliger.

Formuesskatt

Regjeringen foreslår å øke ligningsverdiene av næringseiendom og sekundærbolig i formuesskatten fra 40 til 50 prosent av anslått markedsverdi. Den skattemessige favoriseringen av investeringer i eiendom framfor sparing i bedrift og bank reduseres.

Skatt på arbeid og aksjeinntekt

Satsstrukturen i lønnsbeskatningen og skattesatsen på aksjeinntekter opprettholdes. Etter skattereformen i 2006 er det små forskjeller i høyeste marginalskatt på aksjeinntekt og arbeidsinntekt.

Den reelle progresjonen i lønnsbeskatningen opprettholdes ved at personfradraget, maksimale minstefradrag i lønn og pensjon og innslagspunktene i toppskatten økes med forventet lønnsvekst (4 prosent). Samtidig prioriterer Regjeringen skattelettelser til dem med lave lønnsinntekter ved å øke satsen i minstefradraget fra 38 til 40 prosent.

Skatteregler for ny uførepensjon fra 2015

Stortinget har vedtatt at uførepensjonen i folketrygden skal legges om til ny uføretrygd fra 2015. De nye reglene forutsetter at den nye uføretrygden skattlegges som lønn. Regjeringen foreslår nå nødvendige endringer i folketrygdloven og skatteloven for å følge opp dette.

Regjeringen foreslår også at uføreytelser fra andre ordninger enn folketrygden skattlegges som lønn. Det vil sikre skattemessig likebehandling og et enklere og mer ensartet skattesystem for uføre med tilleggsytelser fra andre ordninger.

Omgjøre skatteklasse 2 for enslige forsørgere til et særfradrag

Regjeringen foreslår å avvikle dagens ordning med skatteklasse 2 for enslige forsørgere og videreføre fordelen ved klasse 2 i et eget særfradrag. Det nye fradraget skal gis til enslige forsørgere som mottar utvidet barnetrygd.

Næringsbeskatning

Regjeringen foreslår to endringer i næringsbeskatningen. For det første skal fritaksmetoden ikke lenger gjelde for avkastning på midler som livsforsikringsselskapene og pensjonsforetakene forvalter på vegne av kundene. For det andre foreslår Regjeringen at inntekt fra petroleumsutvinning i utlandet unntas fra skatteplikt. De berørte selskapene kan i dag fradragsføre kostnader ved sin utenlandsaktivitet i det norske landskattegrunnlaget uten at Norge kan regne med å få skatteinntekter fra denne virksomheten. Ved fravær av skatteplikt opphører også retten til å fradragsføre disse kostnadene i Norge.

Taksering av bolig for eiendomsskatteformål

Regjeringen åpner for å la kommunene bruke formuesgrunnlagene ved taksering av bolig for eiendomsskatteformål fra eiendomsskatteåret 2014. Det kan redusere kommunenes takseringskostnader.

Merverdiavgift

Regjeringen foreslår å avvikle gjeldende merverdiavgiftsfritak for omsetning av tjenester til offentlig vei og bane fra 1. januar 2013. Fritakene, som har eksistert siden 1970-årene, er utdaterte og medfører administrative byrder. Avviklingen er en teknisk forenkling og følges av økte kompensasjoner innenfor en provenynøytral ramme.

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud