Speile lov mot andre lover, forskrifter og engelske versjoner i dib

Det har nå blitt enklere å speile lov mot andre lover, forskrifter og engelske versjoner i dib. Når du står i for eksempel aksjeloven klikker du på det du vil speile loven mot for å vise de to dokumentene ved siden av hverandre (speilvisning).

Speil

Følgende kilder kan speiles:

 • Samtlige IFRS standarder - Norsk <> Engelsk
 • Aksjeloven <> Allmennaksjeloven
 • Aksjeloven <> The Private Limited Liability Companies Act
 • Allmennaksjeloven <> The Public Limited Liability Companies Act
 • Regnskapsloven <> Forskrift til utfylling og gjennomføring mv av regnskapsloven
 • Regnskapsloven <> The Accounting Act
 • Regnskapsloven <> Kommentarutgave fra Ernst & Young
 • Bokføringsloven <> Bokføringsforskriften
 • Skatteloven <> FSFIN Finansdepartementets skatteforskrift
 • Skatteloven <> FSSD Skattedirektoratets skatteforskrift
 • Skattebetalingsloven <> Skattebetalingsforskriften
 • Merverdiavgiftsloven <> Merverdiavgiftsforskriften
 • Merverdiavgiftsloven <> Act relating to VAT tax
 • Revisorloven <> Forskrift om revisjon og revisorer
 • Revisorloven <> Revisorloven - kommentarutgave
 • Hvitvaskingsloven <> Money Laundering Act
 • Hvitvaskingsloven <> Hvitvaskingsforskriften
 • Tolloven <> Tollforskriften
 • Lov om forretningsbanker <> Commercial Banks Act
 • Banksikringsloven <> Guarantee Schemes Act
 • Finansieringsvirksomhetsloven <> Financial Institutions Act
 • Finanstilsynsloven <> Financial Supervision Act
 • Sparebankloven <> Savings Banks Act


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud