Beregning av utsatt skatt for 2013 - endring av skattesats

Ved beregning av utsatt skatt eller utsatt skattefordel i balansen anvendes skattereglene på balansedagen, dvs. de skattereglene som ved regnskapsavleggelsen er vedtatt å gjelde for fremtidige perioder, jf. NRS(F) Resultatskatt punkt 2.2 åttende avsnitt. For regnskapsåret 2013 vil det derfor være riktig å bruke den fremtidige satsen på 27 % på posten utsatt skatt, og 28 % på betalbar skatt da skattesatsen for 2013 er ikke endret. Virkningen av endring i skatteregler er en estimatendring og inngår i skattekostnaden i perioden.

Når det gjelder noteopplysninger har små foretak ikke plikt til å gi noteopplysninger om endringen av skattesats, jf. regnskapslovens notekapittel for små foretak og NRS 8 kapittel 6.1.1.2.3. men det anbefales dersom det er vesentlig. Øvrige foretak skal opplyse om virkningen av endringer i skatteregler på periodens skattekostnad, jf. NRS(F) Resultatskatt punkt 3.3. Øvrige foretak må derfor opplyse om effekten dersom den er vesentlig for foretaket og anbefales å vise dette på egen linje i skattenoten.

Øvrige foretak skal etter NRS(F) Resultatskatt punkt 3.3 i note ha med en avstemming som viser sammenhengen mellom skattekostnaden og skatt beregnet som gjennomsnittlig nominell skattesats på resultat før skatt. Endringen i skattesats for beregning av utskatt skatt fra 31.12.2012 til 31.12.2013 vil inngå i denne beregningen.

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud