BFU 15/13: Utbyggers avgiftsplikt ved levering av tilleggsytelser til kjøpere av nye andelsleiligheter

Et selskap som oppfører boliger i egen regi har stilt spørsmål angående de avgiftsmessige konsekvensene når kjøpere av andeler i et borettslag foretar endringer i form av tilleggsytelser (tilvalg). Selskapet har ingen ansatte og er av den grunn ikke avgiftspliktig etter mval. § 3-26, og faller utenfor merverdiavgiftsloven, jf. mval. § 3-11 (1)

Selskapets spørsmål til skattedirektoratet

  1. Skal Selskapet fakturere endringsarbeider og tilvalg særskilt til kunden som en avgiftspliktig leveranse, selv om boligen oppføres av Selskapet i egen regi og dermed selges som fast eiendom – uten avgiftsbehandling?
  2. Vil det faktum at det utføres endringsarbeider eller foretas tilvalg, gitt at dette anses som avgiftspliktige leveranser, innebære at boligen må omklassifiseres fra bolig oppført i egen regi til bolig oppført i fremmed regi?
  3. Vil det faktum at det utføres endringsarbeider eller foretas tilvalg, gitt at dette anses som avgiftspliktige leveranser, innebære at Selskapet fra det tidspunkt slike leveranser finner sted må fradragsføre inngående merverdiavgift på anskaffelser til oppføring av boliger, for deretter å beregne uttaksmerverdiavgift ved oppføring av boliger i egen regi?

Skattedirektoratets svar

  1. Selskapets omsetning av endringsarbeider og/eller tilvalg til kjøperne av andeler i borettslaget skal avgiftsberegnes forutsatt at vilkårene for registrering i Merverdiavgiftsregisteret for øvrig er oppfylt, jf. merverdiavgiftsloven §§ 3-1 første ledd og 2-1 første ledd.
  2. Eventuelle endringsarbeider og/eller tilvalg utført av Selskapet medfører ikke at utbyggingen anses å skje i fremmed regning.
  3. Forutsatt at registrerings- og avgiftsplikt inntrer, jf. spørsmål 1, skal Selskapet fradragsføre inngående avgift på innkjøpte varer og tjenester og beregne uttaksmerverdiavgift av varer og tjenester til boligene som omsettes til borettslaget, jf. merverdiavgiftsloven § 8-1 sammenholdt med §§ 3-21 og 3-22 annet ledd.

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud