BFU 25/12: Avgiftsplikten ved omsetning av tjenester med drift av utenlandske kunders datautstyr

Skattedirektoratet har i BFU 25/12 redegjort for avgiftsspørsmål i forbindelse med drift av utenlandske kunders datautstyr.

Et datasenter planlegger bl.a. å påta seg drift av andres servere og annet datautstyr som vil bli plassert i datasenteret. Når kundene er utenlandske (etablert utenfor merverdiavgiftsområdet) vil datautstyret bli belastet innførselsavgift ved innførselen. Datasenteret reiste spørsmål om driftstjenestene kunne faktureres avgiftsfritt etter merverdiavgiftsloven § 6-22. Videre ble det reist spørsmål om datasenteret kunne fradragsføre innførselsavgiften betalt for kundenes datautstyr.

Skattedirektoratet kom til at plasseringen av utstyret i datasenteret ikke er til hinder for at driftstjenestene er fjernleverbare etter merverdiavgiftsloven § 1-3 første ledd bokstav i. Med forbehold om at driftstjenestene også kunne omfatte tjenester som er fjernleverbare, vil de fjernleverbare driftstjenestene kunne faktureres avgiftsfritt etter merverdiavgiftsloven § 6-22.

Innførselsavgiften ble ansett relevant for virksomheten og fradragsrett vil foreligge på vilkår av at datasenteret kan dokumentere at det var tollskyldner ved innførselen, dog ikke som representant for andre fysiske eller juridiske personer, jf. tolloven § 2-2 annet ledd.

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud