Endringer foreslått i trygde-, arbeidsgiver-, og merverdiavgiftslovgivningen

I sammenheng med Revidert nasjonalbudsjett 2013 foreslår Regjeringen endringer i trygde-, arbeidsgiver- og merverdiavgiftslovgivningen.

Regjeringen la 7. mai fram revidert statsbudsjett 2013. På avgiftsområdene foreslås det endringer i bl.a. trygdeavgift i fiskerinæringen, reduksjon av fribeløp for arbeidsgiveravgift i sone 1a og endring i representasjonsordningen for utenlandske næringsdrivende.

Endringene som foreslås er:

 • Trygdeavgift:
  Det skal presiseres i folketrygdlovens § 23-3 andre ledd nr. 2 at det skal svares trygdeavgift med mellomsats av arbeidsgodtgjørelse til deltaker i deltakerlignet selskap i fiskerinæringen. Endringen skal gjelde straks, fra og med inntektsåret 2013.

 • Reduksjon av fribeløp for arbeidsgiveravgift i sone 1a:
  Størrelsen på fribeløpet styres av EØS-regelverket, og siden krona har styrket seg mot euro de siste årene, slik at dagens fribeløp er kommet over den fastsatte euro-grensen. Derfor foreslås fribeløpet senket fra kr 530 000 til kr 450 000 og kr 265 000 til 225 000 for veitransport.

 • Representasjonsordningen for utenlandske næringsdrivende:
  Etter mval. § 2-1 (6) skal et avgiftssubjekt som ikke har forretningssted eller hjemsted i merverdiavgiftsområdet, registreres ved representant.

  Slik det er nå, skal salgsdokumentet for salg av varer og tjenester sendes gjennom representant. I praksis har det i enkelte tilfeller vært vanskelig å oppfylle dette kravet, og etter ønske fra utenlandske næringsdrivende og deres representanter foreslås dette kravet fjernet fra forskriften.

  I dag er den norske representanten solidarisk ansvarlig for betaling av merverdiavgiften som den utenlandske næringsdrivende plikter å oppkreve. Det er foreslått at slike representanter ikke lenger skal være ansvarlige for betalingen av merverdiavgiften. Forslaget gjelder bare i de tilfeller der den næringsdrivende hører hjemme i en stat som Norge har avtale med om utveksling av informasjon og innkreving av merverdiavgift (for tiden Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Island, Italia, Nederland, Polen, Portugal, Slovenia, Spania, Sverige, Storbritannia, Tsjekkia og Malta).

  Endringene foreslås å gjelde fra 1. juli 2013.

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud