Fakturering av tilbakeholdt beløp i bygge- og anleggsbransjen

Bokføringsstandardstyret har behandlet spørsmålet om når tilbakeholdt beløp (innestående) skal tas med i salgsdokumentet.

Ved fakturering av "innestående" beløp i bygge- og anleggsbransjen, menes beløp som i henhold til avtale mellom partene holdes tilbake som sikkerhet, og som først betales etter at bygget eller anlegget er ferdigstilt. Tidligere var dette regulert i forskrift nr. 62 til merverdiavgiftsloven.

Bokføringsstandardstyret har kommet fram til at det er behov for å gjeninnføre en bestemmelse tilsvarende regulering i tidligere forskrift. Det foreslås at det under bransjereglene for bygge- og anleggsvirksomhet i bokføringsforskriftens nye § 8-1-2a Utstedelse av salgsdokument, tillegges et nytt annet ledd som vil lyde:

"Tilbakeholdt beløp (innestående) kan likevel tas med i det salgsdokumentet som utstedes i forbindelse med avslutningen av bygge- og anleggsarbeidet."

I delrapport III, NRS 200509, er det fra før foreslått at ny § 8-1-2a Utstedelse av salgsdokument, skal lyde:

"Salgsdokumentet skal utstedes i samsvar med bygge- og anleggsarbeidets fremdrift, senest innen en måned etter utløpet av den ordinære merverdiavgiftsterminen, jf. merverdiavgiftsloven § 30 første ledd.

Ved bygge- og anleggskontrakter hvor det ikke mottas delbetalinger, kan salgsdokumentet utstedes senest en måned etter at arbedet er fullført.

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud