Høring - Forslag til endring i merverdiavgiftsforskrift - turistsalgsordningen

Skattedirektoratet foreslår endringer i merverdiavgiftsforskriften § 6-25-2. Endringene er knyttet til gjeldende ordning ved turistsalg.

Som hovedregel gjelder at det skal beregnes mva ved omsetning av varer i Norge til personer bosatt i utlandet når disse midlertidig oppholder seg her i landet. For personer bosatt i andre land enn Danmark, Finland og Sverige kan selgeren på visse vilkår tilbakeføre (og refundere) merverdiavgift når varen tas med ut av landet som reisegods. Forutsetning for refusjonen er at selger skal dokumentere i sitt regnskap at varen er ført ut av landet (enten gjennom bruk av blankett RD 0032 eller gjennom adgangen for private selskaper til å administrere ordningen).

De foreslåtte endringene er :

 • Kontroll av at varen føres ut av merverdiavgiftsområdet kan også gjøres når varen innføres i et annet land
 • Presisere dokumentasjonskravene for gjennomføring av refusjonsordningen ved bruk av private selskap.
  Minimumskrav til dokumentasjon:
  • Salgsdokument fra selskapet til selger
   Innholdet i salgsdokumentet
   • Referanse til den enkelte tilbakebetalingsblankett.
  • Kopi av tilbakebetalingsblankett eller tilsvarende dokumentasjon (åpnes for en mulig elektronisk løsning).
   Innholdet i tilbakebetalingsblanketten
   • Dato, opplysninger om selger og kjøper, varens art, vederlaget inklusiv merverdiavgift og refusjonsbeløp. Kjøper skal angis ved navn og bostedsadresse samt referanse til passnummer eller annen legitimasjon hvor nevnte opplysninger fremkommer.
  • Bekreftelse på at varen er utført fra Norge, eller innført i annet land

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud