Høring - rederibeskattede selskapers solidaransvar for arbeidsgiverforpliktelser

Tags: Lønn, Skatt

Finansdepartementet har sendt på høring forslag om endringer i skattelovforskriften, FSFIN § 8-13-1 .

Det er foreslått å regulere rederiers solidaransvar for arbeidsgiverforpliktelser i ny skipsarbeidslov.

Solidaransvaret innebærer at rederikonserner skal utpeke et selskap i konsernet som har ansvar for arbeidsgiverforpliktelser. Dette selskapet (sikkerhetsstyringsselskapet), skal ha ansvar for egne ansatte og ansatte i andre selskaper i samme rederikonsern. I tillegg skal selskapet ha ansvar for arbeidstakere som ikke er ansatt i et av rederikonsernets selskaper, men som arbeider i virksomhet om bord på rederikonsernets fartøyer. Sikkerhetsstyringsselskapet kan være et rederiselskap som lignes etter rederiskatteordningen.

Foreslått forskriftsendring er:

§ 8-13-1 første ledd ny bokstav f skal lyde:
f. solidaransvar for arbeidsgiverforpliktelser som nevnt i skipsarbeidsloven § 2-4 tredje ledd.

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud