IFRS - håndboken 2012

IFRS håndboken fra Ernst & Young er ment å være en brukervennlig og praktisk rettet bok i forhold til utfordringer knyttet til utarbeidelse av IFRS regnskaper. Boken inneholder henvisninger til regelverk samt gode eksempler innenfor utvalgte temaer. For mer detaljert redegjørelse vises det til IFRS i Norge som er en teoretisk bok med fokus på regelverk.

IFRS - håndboken 2012 tar for seg følgende temaer:

 • Regnskapet som informasjonskilde for finansanalyse
 • Presentasjon av finansregnskap
 • Segmentrapportering (IFRS 8)
 • Anleggsmidler (IAS 16)
 • Nedskrivninger (IAS 36 ) - en praktisk tilnærming
 • Leieavtaler (IAS 17)
 • Anleggskontrakter (IAS11)
 • Inntektsføring - utvalgte problemstillinger (IAS 18)
 • Varelager (IAS 2 Beholdninger)
 • Pensjoner (IAS19)
 • Sikringsbokføring (IAS 39)
 • Amortisert kost (IAS 39 og IFRS 7)
 • Skatt i konsern ( IAS 12)
 • Oppstilling av kontantstrømmer ( IAS 7)
 • Årsberetningen
 • Delårsrapportering (IAS 34)
 • Rapporteringskrav for børsnoterte selskap
 • Klar for børs
 • Regnskapsavslutningsprosessen
 • Internkontroll over finansiell rapportering
 • RAPP2012 - en studie over den finansielle rapporteringsprosessen hos norske selskaper
 • Analyse av forskjeller mellom IFRS og GRS

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud