Innstilling fra finanskomiteen om endringer i finansieringsvirksomhetsloven og verdipapirhandelloven (nye kapitalkrav mv.)

Komiteen slutter seg til Finansdepartementets forslag om endringer i finansieringsvirksomhetsloven og verdipapirhandelloven.

Begelverket for kapitalkrav for banker er under endring. Finansdepartementet foreslår i denne sammenheng, i Prop. 96 L (2012-2013), lovendringer som gjennomfører forventede EØS-regler som svarer til de forventede EU-reglene som stiller strengere krav til kapital og likviditet for banker, andre kredittinstitusjoner og verdiforetak (det såkalte CRR/CRDIV-regelverket). Forslaget er utformet som endringer i finansieringsvirksomhetsloven og verdipapirhandelloven. Komittens flertall slutter seg til departementets forslag.

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud