Lovendring: Unntak for utarbeidelse av konsernregnskap og plikt til å gi informasjon om samfunnsansvar.

Lovendringen fører til at morselskap kan unnlate å utarbeide konsernregnskap hvis datterselskapene er uvesentlige.I tillegg er det kommet et krav for store foretak til å gi informasjon om foretakets håndtering av samfunnsansvar.

Unntak fra konsernregnskapsplikt:

Et morselskap kan unnlate å utarbeide konsernregnskap hvis samtlige av selskapets datterselskaper både hver for seg og samlet er av uvesentlig betydning.

Loven trer i kraft 1. juni 2013.

Redegjørelsen om samfunnsansvar:

Redegjørelsen skal inneholde opplysninger om hva foretaket gjør for å integrere hensynet til:

  • menneskerettigheter,
  • arbeidstakerrettigheter og sosiale forhold,
  • det ytre miljø
  • og bekjempelse av korrupsjon

i sine forretningsstrategier, i sin daglige drift og i forholdet til sine interessenter.

Redegjørelsen skal minst inneholde opplysninger om:

  • retningslinjer,
  • prinsipper,
  • prosedyrer og
  • standarder

foretaket benytter for å integrere de nevnte hensynene i sine forretningsstrategier, i sin daglige drift og i forholdet til sine interessenter.

Foretakene skal i tillegg opplyse om hvordan foretaket arbeider for å omsette disse til handling, gi en vurdering av resultatene som er oppnådd som følge av arbeidet med å integrere hensynene som er nevnt i første punktum i sine forretningsstrategier, i sin daglige drift og i forholdet til sine interessenter, og opplyse om forventninger til dette arbeidet framover.

Hvis foretaket ikke har retningslinjer, prinsipper, prosedyrer og standarder som nevnt, skal det opplyses om dette.

Loven trer i kraft 1. juni 2013 med virkning for regnskapsår påbegynt etter 31. desember 2012.

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud