NRS 13 Usikre forpliktelser og betingede eiendeler endret

NRS har endret punkt 7.5.2, som regulerer regnskapsføring av endringer i estimat på fjerningsforpliktelser.

NRS 13 er endret etter forutgående høring.

Endringen gjelder regnskapsføring av endringer i estimat på fjerningsforpliktelser. NRS ble i 2013 gjort kjent med at enkelte selskapers praksis avviker fra NRS 13 Usikre forpliktelser og betingede eiendeler på dette området (punkt 7.5.2). Den avvikende løsningen har vært anvendt over lengre tid, også før standarden ble endelig, og anses å være i tråd med IFRS. For bransjen som påpekes å anvende avvikende løsning, er regnskapsføring av fjerningsforpliktelser særlig relevant og ofte av vesentlig betydning for regnskapet.

NRS foreslo gjennom høring 22.oktober 2013 en tilpasning til den internasjonale løsningen ved å innføre et nytt alternativ i metode 3 (se punkt 7.5.2.). Endringen er nå vedtatt. I høringen foreslo man også å stryke en setning i tilknytning til metode 1. I høringsrunden ble det påpekt at strykningen kunne oppfattes som en endring for metoden. Dette var ikke NRS' intensjon. Formålet med den foreslåtte endringen var utelukkende å legge til rette for at løsningen som følger av gjeldende IFRS også kan anvendes av foretak som avlegger regnskap etter god regnskapsskikk. Som en følge av dette er setningen i tilknytning til metode 1 som ble forsøkt strøket, likevel opprettholdt.

Endringen innebærer ikke at foretak må endre sin praksis, men åpner for at de kan gjøre det. Endringen gis virkning for regnskapsår som starter 1.1.2013 eller senere.

Norsk RegnskapsStiftelse arbeider for tiden med en ny norsk regnskapsstandard og vil i denne perioden gjøre minimalt med endringer i gjeldende god regnskapsskikk, blant annet av hensyn til brukerne. Andre endringer er derfor ikke vurdert.

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud