NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak er oppdatert

Endringene i standarden er hovedsakelig foranlediget av forslagene sendt på høring i oktober 2012. Videre er det gjort enkelte tilpasninger som følge av endringene i aksjeloven som ble innført per 1. juli 2013.

Endringer i NRS 8 i 2013:

 • Kapittel 1.2 Definisjon av små foretak: Morselskap regnes som små bare dersom vilkårene i regnskapsloven § 1-6 er oppfylt for konsernet som en enhet. Det er presisert i fotnote at dette også gjelder morselskap i underkonsern.

 • Kapittel 2.3.2.1 Utbytte og konsernbidrag: Omtalen er oppdatert i tråd med nye regler i aksjeloven, gjeldende med virkning fra 1. juli 2013.

 • Nytt kapittel 3.2.3 Nettopresentasjon i balansen: Det er tatt inn omtale av nettopresentasjon av fordringer og gjeldsposter i balansen for å gi veiledning på dette punktet.

 • Kapittel 4.3.3 Finansielle anleggsmidler: Endringer er kun av språklig og teknisk karakter, bl.a. er omtalen av regnskapsføring av utbytte og konsernbidrag erstattet med henvisning til kapittel 5.3 og 5.4 (for å unngå dublering).

 • Kapittel 4.3.3.7 Bankinnskudd med lang bindingstid: Kapitlet er fjernet. Det omtalte for regnskapsføringens del kun banksparing med aksjeavkastning, et produkt som ikke lenger anses som relevant. Øvrige forhold i kapitlet er allerede dekket andre steder i standarden.

 • Kapittel 5 Egenkapital: Det er gjort opprettinger som følge av endringer i aksjeloven, gjeldende fra 1. juli 2013. Det gjenstår imidlertid å utfylle om regnskapsmessig behandling i kapittel 5.3.3 om tilleggsutbytte og ekstraordinært utbytte, da dette forutsetter forutgående høring.
  Øvrige endringer i kapittel 5 er:

  • Kapittel 5.1.2 Regnskapsføring av emisjons- og stiftelsesutgifter: Det er foretatt endringer som følge av endringer i aksjeloven som åpner for at stiftelsesutgifter kan dekkes fra aksjeinnskuddet. I den forbindelse er også kapittel 2.3.2.2 slettet.

  • Kapittel 5.3.2 Utbytte/Regnskapsmessige konsekvenser for mottaker og kapittel 5.4.1 Kostmetoden og konsernbidrag fra datterselskap til morselskap: Kapittelet om utbytte og konsernbidrag har byttet plass. Omtalen vedrørende utbytte er noe utdypet og samkjørt med tilsvarende omtale i NRS(V) Regnskapsføring av inntekt. I kapittel 5.4.1 er det lagt inn henvisning til kapittel 5.3.2 for nærmere veiledning.

 • Kapittel 6.1.1.1.2 Pensjonsordninger finansiert ved fondsopplegg (forsikrede ordninger): Det er presisert at pensjonsordningene i Statens Pensjonskasse, Kommunal landspensjonskasse og lignende kommunale ordninger er forsikrede ordninger som omfattes av unntaket i regnskapsloven 5-10 om at små foretak kan unnlate å balanseføre pensjonsforpliktelser som er forsikret. Videre er veiledningen i fjerde avsnitt om skattemessige sider av tilbakebetaling av premiefond fjernet. Forholdet er på siden av hva standarden skal dekke, samtidig med at veiledningsbehovet ikke lenger anses å være like mye tilstede som da ordningen med tilbakebetaling ble innført.

 • Kapittel 6.1.1.3.4 Tap på kontrakter: Det er gitt noe utdypende veiledning, herunder eksempler på de vanligste typene tapskontrakter. For varekjøpskontrakter er det dessuten presisert at tapsbeløpet, samt eventuelle justeringer og tilbakeføringer, skal føres mot varekostnaden.

 • Kapittel 6.1.1.3.7 Noteopplysninger: Det er tatt inn et nytt avsnitt om at det skal opplyses om summen av garantiforpliktelser som ikke er regnskapsført, med henvisning til kapittel 8.4 3. Kravet følger av regnskapsloven § 7-40.

 • Nytt kapittel 7.1.4 Brutto- eller nettoføring av salgsinntekter: Det er innarbeidet et nytt kapittel med veiledning knyttet til spørsmålet om brutto- eller nettoføring av salgsinntekter. Veiledningen bygger på omtalen av prinsipal eller agent i NRS(V) Regnskapsføring av inntekt pkt. 2.3.

 • Kapittel 7.2.4 Aksjeverdibasert betaling: Omtalen av aksjeverdibasert betaling er noe utdypet.

 • Kapittel 8 Noteopplysninger – usikkerhet om fortsatt drift: I innledningen i kapitlet om noteopplysninger er det tatt inn en presisering om noteopplysninger ved usikkerhet om fortsatt drift. Dersom det er tvil om foretaket kan fortsette virksomheten, vil en omtale av usikkerheten om fortsatt drift være viktig for å bedømme stilling og resultat, jf. regnskapsloven § 7-1. Som følge av at årsberetningen og årsregnskapet er separate dokumenter er det i utgangspunktet behov for å redegjøre for usikkerheten både i note og i årsberetningen. Det legges til grunn at i en slik situasjon må det fremgå direkte av notene at det er usikkerhet om fortsatt drift. Kravet til nærmere redegjørelse for usikkerheten kan dekkes gjennom en henvisning til redegjørelsen i årsberetningen.

 • Kapittel 8 Noteopplysninger – avvikling: I tråd med regnskapslovens ordlyd i § 3-3 kan redegjørelsen for hvordan virkelig verdi ved avvikling er beregnet gjøres i note i stedet for i årsberetningen. Dette er presisert i kapittel 9.2.4.2, og tilsvarende omtale er tatt inn i innledningen til kapitlet om noteopplysninger.

 • Kapittel 8.2 Regnskapsprinsipper mv.: Standardformuleringer slik som at ”De unntaksregler som gjelder for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt i regnskapsprinsipper.” anses ikke å være tilstrekkelig til å oppfylle kravet i regnskapsloven § 7-35 om å gi opplysninger om anvendte regnskapsprinsipper. Omtalen er derfor omformulert slik at det fremgår at det er regnskapsprinsippene som er aktuelle for foretaket som skal beskrives.

 • Kapittel 8.4 Fordringer, gjeld, garantiforpliktelser: Setningen ”Det skal opplyses om andre forpliktelser enn garantiforpliktelser som ikke er regnskapsført.” er strøket. Små foretak har ikke et slikt spesifikt notekrav i regnskapsloven for andre forpliktelser enn garantiforpliktelser. Noteopplysninger kan være aktuelt som følge av regnskapsloven § 7-1.

 • Kapittel 8.9 Ytelser til ledende personer mv: Setningen om ytelser til ansattes representanter i styret er klargjort.

 • Kapittel 9.2.4.2 Avvikling: I tråd med regnskapslovens ordlyd i § 3-3 er det presisert at redegjørelsen for hvordan virkelig verdi ved avvikling er beregnet kan gjøres i note i stedet for i årsberetningen.

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud