NRS 9 Fusjon er endret som en følge av endringene i aksjelovene 1. juli 2013.

NRS 9 er endret etter forutgående høring. Overkursfond er ikke lenger omtalt i aksjelovene, men det følger av regnskapsloven § 6-2.C.I at overkurs skal vises som del av innskutt egenkapital. Som en følge av endringene i aksjelovene, er overkursfond byttet ut med overkurs i NRS 9.

Overkurs er etter aksjelovene ikke lenger bundet egenkapital. Etter aksjeloven § 13-24 kan selskaper med samme eier fusjonere uten vederlag. Regnskapsloven § 6-2 krever at innskutt og opptjent kapital begge skal fremgå av balansen. Hittil gjeldende NRS 9 har hatt som prinsipp at egenkapitalens sammensetning i størst mulig grad skal videreføres slik den var i de fusjonerende selskapene før fusjonen. Det har fremgått at overkursfondet skal korrigeres slik at aksjekapital og overkursfond i det fusjonerte selskapet er lik summen av aksjekapital og overkursfond i de fusjonerende selskapene før fusjonen. NRS viderefører prinsippet om at egenkapitalens sammensetning i størst mulig grad skal videreføres slik den var i de fusjonerende selskapene før fusjonen for alle fusjoner, inkludert horisontale fusjoner uten vederlag.

I tillegg til ovenfornevnte tilpasninger til aksjelovene, er det etter ønske fra en høringsinstans tatt inn en setning i punkt 6.5.2 for å presisere at ved vertikal fusjon der et morselskap går inn i et datterselskap, blir aksjekapital i det selskapsrettslig overtakende selskap bestemt av den vedtatte kapitalforhøyelsen. I tillegg er referanse til standarder som er omgjort fra foreløpige standarder til endelige standarder etter 2009 oppdatert.

Endringene i standarden får anvendelse på fusjoner hvor fusjonsplan vedtas 1. juli 2013 eller senere.

Norsk RegnskapsStiftelse arbeider for tiden med en ny norsk regnskapsstandard og vil i denne perioden gjøre minimalt med endringer i gjeldende god regnskapsskikk, blant annet av hensyn til brukerne. Andre endringer er derfor ikke vurdert.

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud