Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger pr 31.08.2013

Beregningsforutsetningene er oppdatert basert på markedssituasjonen pr. 31. august 2013.

Veiledningen er også tilpasset den endrede IAS 19 Ytelser til ansatte, og omtalen av demografiske forutsetningen er oppdatert med omtale av det nye dødelighetsgrunnlaget K2013.

Følgende veiledende forutsetninger er fastsatt for en pensjonsordning med normal varighet på pensjonsforpliktelsen: (tall i parentes er tallene pr 31.12.12)

Diskonteringsrente foretaksobligasjoner (OMF)

4,1 % (3,9 %)

Diskonteringsrente statsobligasjoner

3,3 % (2,3 %)

Avkastning ved plassering i livselskap

4,4 % (4,0 %)

Gjennomsnittlig lønnsvekst inklusive karrieretillegg

3,75 % (3,50 %)

Regulering av pensjoner under opptjening i folketrygden

3,50 % (3,25 %)

Pensjonsregulering (minimum/maksimum) for ordninger etter foretakspensjonsloven

0,6 % (0,2 %) / 3,50 % (3,25 %)

Pensjonsregulering i offentlige ordninger

2,75 % (2,5 %)

Regulering av oppsatte rettigheter i offentlige/offentliglike ordninger

3,5 % (3,25 %)

Forventet inflasjon

Ca 1,75% (1,75%)

Diskonteringsrenten, forventet avkastning og minimum pensjonsregulering er angitt med en desimal, mens de øvrige parametere er angitt til nærmeste kvarte prosent.

Det presiseres at de veiledende pensjonsforutsetningene tar utgangspunkt i et typisk norsk foretak med pensjonsordninger etter lov om foretakspensjon.

Et slikt foretak har ansatte som i gjennomsnitt er i førtiårene, en vektet varighet på pensjonsforpliktelsen på 20 - 25 år og har gjennomsnittlig årlig lønn (pensjonsgrunnlag) mellom kr. 350.000–450.000.

De angitte beregningsforutsetningene er beheftet med usikkerhet. Beregningsforutsetningene i veiledningen utgjør kun et utgangspunkt for foretakets egne vurderinger i forbindelse med fastsettelsen av foretakets forutsetninger. Det enkelte foretak må selv fastsette forutsetningene basert på en konkret vurdering for den enkelte pensjonsordning. Forhold hos det enkelte foretak og i den enkelte pensjonsordning kan medføre behov for å avvike fra enkelte av de over angitte veiledende forutsetningene. Utviklingen fram mot balansedagen kan medføre at forutsetningene må endres og pensjonsberegningen oppdateres.

Mulige diskonteringsrenter for foretak som benytter NRS 6 Pensjonskostnader, er omtalt i pkt 1.6. Som kommunisert i januar, er det ikke foretatt beregninger utifra den tidligere benyttede påslagsmodellen for estimering av diskonteringsrente foretaksobligasjoner. Bakgrunnen for dette er at OMF-renten anses som et mer pålitelig grunnlag for estimering av diskonteringsrente foretaksobligasjoner.

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud