Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger pr 31.12.2012

Veiledningen er tilpasset den endrede veiledningen til IAS 19 Ytelser til ansatte, i tillegg er beregningsforutsetningene oppdatert basert på markedssituasjonen pr. 31. desember 2012. For foretak som har innhentet pensjonsberegningene på et tidligere tidspunkt, må det vurderes om endringene i forutsetninger fra beregningstidspunktet til balansedagen har vesentlig effekt på regnskapet. I så fall må det foretas en oppdatering av beregningen på balansedagen.

I NRS(V) IAS 19 Ytelser til ansatte fremgår det at NRS ikke kan avvise at markedsrenten på obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) kan legges til grunn i beregningen av diskonteringsrenten som brukes for beregning av pensjonsforpliktelsene for foretak som anvender IAS 19 Ytelser til ansatte. Som en følge av denne endringen er modellen for fastsettelse av beregningsforutsetningene i NRS(V) Pensjonsforutsetningerjustert, og beregningsforutsetningene er oppdatert per 31. desember 2012 i samsvar med den justerte modellen og markedssituasjonen pr. samme tidspunkt.

Følgende veiledende forutsetninger er fastsatt for en pensjonsordning med normal varighet på pensjonsforpliktelsen: (tall i parentes er tallene pr 31.08.12)

Diskonteringsrente foretaksobligasjoner (OMF)

3,9 %

Diskonteringsrente statsobligasjoner

2,3 % (2,2 %)

Avkastning ved plassering i livselskap

4,0 % (3,6 %)

Gjennomsnittlig lønnsvekst inklusive karrieretillegg

3,50 % (3,25 %)

Regulering av pensjoner under opptjening i folketrygden

3,25 % (3,0 %)

Pensjonsregulering (minimum/maksimum) for ordninger etter foretakspensjonsloven

0,2 % (0 %) / 3,25 % (3,0 %)

Pensjonsregulering i offentlige ordninger

2,5 % (2,25 %)

Regulering av oppsatte rettigheter i offentlige/offentliglike ordninger

3,25 % (3,0 %)


Foretak som avlegger regnskap etter god regnskapsskikk, vil kunne benytte samme modell for estimering av en foretaksobligasjonsrente som er lagt til grunn i NRS(V) Pensjonsforutsetninger pr. 31. august 2012. Denne modellen innebærer at det tas utgangspunkt i diskonteringsrente statsobligasjoner, og at det deretter legges til et risikopåslag. Risikopåslaget er beregnet til 1,9 %-poeng pr 31. desember 2012.Ved senere oppdateringer av veiledningen om pensjonsforutsetninger, vil bare diskonteringsrente med utgangspunkt i statsobligasjonsrente og OMF-rente bli presentert.

Det presiseres at de veiledende pensjonsforutsetningene tar utgangspunkt i et typisk norsk foretak med pensjonsordninger etter lov om foretakspensjon. Et slikt foretak har ansatte som i gjennomsnitt er i begynnelsen av førtiårene, en vektet varighet på pensjonsforpliktelsen på rundt 25 år og har gjennomsnittlig årlig lønn (pensjonsgrunnlag) mellom 300.000 kr og 400.000 kr.

De angitte beregningsforutsetningene er beheftet med usikkerhet. Beregningsforutsetningene i veiledningen utgjør kun et utgangspunkt for foretakets egne vurderinger i forbindelse med fastsettelsen av foretakets forutsetninger. Det enkelte foretak må selv fastsette forutsetningene basert på en konkret vurdering for den enkelte pensjonsordning. Forhold hos det enkelte foretak og i den enkelte pensjonsordning kan medføre behov for å avvike fra enkelte av de over angitte veiledende forutsetningene.

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud