Oppheving av merverdiavgiftsfritaket for offentlig vei og baneanlegg

Merverdiavgiftsfritaket for offentlig vei og baneanlegg er opphevet med virkning fra 1. januar 2013.

Opphevingen av merverdiavgiftsfritakene for tjenester i forbindelse med offentlig vei og baneanlegg, mval. §§ 6-7 og 6-8, kommer som en følge av at den opprinnelige begrunnelsen for fritaket ikke lenger gjør seg gjeldende.

Merverdiavgiftsfritaket innebar at omsetning av tjenester i form av bygging, vedlikehold mv. av offentlig vei og baneanlegg som utelukkende ble benyttet av skinnegående, kollektiv persontransport (f.eks. falt ikke NSB inn under fritaket fordi de også driver med godsbefordring), var frittatt for mva i siste omsetningsledd. Opphevelsen av fritaket innebærer at omsetning av slike tjenester, som tidligere ble fakturert med nullsats, skal faktureres med ordinær sats fom. 1. januar 2013.

Dette innebærer en kostnadsøkning for bygging og drift av vei som vil bli motvirket ved økte bevilgninger til Statens vegvesen og gjennom merverdiavgiftskompensasjonsordningen for kommuner og fylkeskommuner.

I de tilfeller der offentlig vei bygges av private som ikke er merverdiavgiftspliktige vil opphevelsen kunne innebære en reell kostnadsøkning. For å unngå denne kostnadsøkningen kan private utbyggere sørge for at utbyggingen skjer i f.eks. kommunal eller fylkeskommunal regi.

Opphevningen vil ikke medføre kostnadsøkninger for bedrifter som driver persontransportvirksomhet og selv eier baneanlegget, siden disse vil ha fradragsrett for inngående merverdiavgift. Det vil kun være en likviditetsulempe for slike bedrifter. I de tilfeller der persontransportvirksomheten og baneanlegget ikke er samme avgiftssubjekt, og kostnadene ved drift mv. av anlegget ikke pådras av persontransportvirksomheten, vil det kunne oppstå økte kostnader ved opphevelse av fritaket. Mval. § 2-3 (5) gir nå mulighet til at slike bedrifter kan benytte seg av ordningen med frivillig registrering også i de tilfeller der baneeier ikke kan sies å drive utleie av banenettet.


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud