Oppsummering av viktige regelendringer fra 1. januar 2013

Regelendringer på Finansdepartementets områder som gjelder skatter, avgifter, finansmarkedene og Statens pensjonsfond fra 1. januar 2013.

Endringen gjelder bl.a. følgende:

Skatter

 • Minstefradrag i lønnsinntekt
 • Fagforeningskontingent
 • Enslige forsørgere får nytt særfradrag
 • Eiendomsskatt
 • Formuesskatt
 • Tomannsboliger
 • Skattefritt sluttvederlag
 • Skattefri omdanning av NUF
 • Oppheving av skatteplikt for inntekt ved utvinning av petroleum i utlandet
 • Innberetningsplikt for drosjesentraler
 • Skatteavtaler

Avgifter

 • Omregistreringsavgift
 • Utenlandske transportører og refusjon av merverdiavgift
 • Merverdiavgiftsfritaket for omsetning av tjenester til offentlig vei og bane er fjernet
 • Endringer i tollkredittordningen

Finansmarkedene

 • Endringer i finanstilsynsloven
 • Endringer i banksikringsloven
 • Endringer i verdipapirhandelloven og verdipapirforskriften
 • Endringer i bokføringsloven og bokføringsforskriften
 • Ny forskrift om opplysningsplikt til informasjonsordning for finansielle tjenester
 • Endringer i kapitalkravsforskriften
 • Endringer i forskriften om kredittforetak som utsteder OMF
 • Overgangsregler om store engasjementer opphører
 • Uendret forsinkelsesrente

Annet

 • Helsesektorens tilgang til folkeregisteropplysninger

Oversikt over regelendringer som har trådt i kraft i løpet av 2012

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud