Oppsummering av viktige regelendringer fra 1. januar 2014

Regelendringer på Finansdepartementets områder som gjelder skatter, avgifter og finansmarkedene fra 1. januar 2014.

Endringen gjelder bl.a. følgende:

Skatter

 • Skatt på alminnelig inntekt
 • Minstefradrag i lønnsinntekt
 • Minstefradrag i pensjonsinntekt
 • Skatteklasse 2
 • Overgangsstønad til enslige forsørgere
 • Fagforeningskontingent
 • Særfradrag for store sykdomsutgifter
 • Reisefradrag
 • Normrenten
 • Boligsparing for ungdom
 • Lønnsoppgaveplikt
 • Personalliste
 • Landbruk – betinget skattefritak ved ekspropriasjon
 • Skattemessig tidfesting av underkurs og overkurs på mengdegjeldsbrev
 • Skattefunn
 • Skatteplikt for kommuners konkurranseutsatte avfallshåndtering
 • Formuesskatt
 • Eiendomsskatt
 • Gaver til frivillige organisasjoner
 • Rentefradrag - skatteplanlegging
 • Startavskrivning

Avgifter

 • Arveavgiften fjernes
 • Kontinuitet ved arv og gave
 • Oppheving av avgiftsfritaket for verneverdige fartøy mv.
 • Ansvar for beregning og betaling av NOx-avgift
 • Beregning av engangsavgift
 • Utenlandsregistrerte firmabiler
 • Merverdiavgift – gull
 • Merverdiavgiftskompensasjon

Finansmarkedene

 • Endringer i eiendomsmeglingsforskriften
 • Endringer i verdipapirhandelloven
 • Endringer i regnskapsloven – Land for land rapportering
 • Endringer i bokføringsloven – Reduksjon av oppbevaringstid for regnskapsdokumentasjon
 • Endringer i bokføringsloven – Innføring av en ordning med personalliste
 • Endringer i forsinkelsesrenteforskriften
 • Opphevelse av emisjonsforskriften
 • Ny tjenestepensjonslov
 • Økte maksimale innskuddssatser
 • Endringer i årsregnskapsforskrifter for forsikringsselskaper, pensjonsforetak, banker og finansieringsforetak
 • Endringer i kapitalkravsforskriften - LGD-estimater

Annet

 • Ny kontoplan for statlige virksomheter
 • Årsrapporter og årsregnskap

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud