PROP. 193 L (2012–2013): Lov om arbeidsskadeforsikring

Arbeidsdepartementet har lagt frem forslag til endringer i regelverket om økonomisk kompensasjon ved yrkesskader og yrkessykdommer.

Proposisjonen utgjør første del av en større reform av yrkesskadeområdet. Reformen går ut på å slå sammen dagens to ordninger, særreglene om yrkesskader i kapittel 13 i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd og yrkesskadeforsikringsordningen regulert i lov 16. juni 1989 nr. 65 om yrkesskadeforsikring, til én lov om arbeidsskadeforsikring. Særreglene i folketrygden og yrkesskadeforsikringen sikrer til sammen arbeidstakerne rett til full erstatning for yrkesskader og yrkessykdommer. Departementets forslag om å slå sammen de to ordningene, sikrer retten til full erstatning gjennom én ordning. Det at yrkesskadereglene løftes ut av folketrygden, påvirker ikke retten til øvrige ytelser etter folketrygdloven.

Proposisjonen gjelder i hovedsak materielle regler for rett til erstatning etter den nye arbeidsskadeforsikringsloven. Det vil si regler om hvor loven gjelder, hvem som omfattes av den, og under hvilke omstendigheter skaden eller sykdommen må være påført for å utløse rett til erstatning. Videre gis det en nærmere definisjon av arbeidsulykkesbegrepet, årsaks- og bevisregler for ulykkesskader og arbeidssykdommer, og regler om medvirkning og foreldelse samt ikrafttredelse. Proposisjonen innebærer med få unntak en kodifisering og konsolidering av det nåværende rettslige rammeverket.

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud