Refusjon av merverdiavgift for transportører i utlandet

Fom. 1. januar 2013 er ordningen med refusjon av merverdiavgift for utenlandske transportører ved grenseoverskridende transport reinnført.

Reinnføring av refusjon av merverdiavgift for utenlandske transportører ved grenseoverskridende transport

Fra 1. januar 2013 kan transportører hjemmehørende i utlandet velge om de vil registrere virksomheten i Merverdiavgiftsregisteret her i landet eller ikke, se mval. § 2-1 (7). Tidligere måtte utenlandske transportører registrere seg for å få fradrag for inngående merverdiavgift på omsetning av transporttjenester som nevnt i mval. § 6-28.

Nå kan utenlandske transportører som utfører transporttjenester som skjer direkte til eller fra steder utenfor merverdiavgiftsområdet, se mval. § 6-28, dersom de:

  1. ikke er registrert i Merverdiavgiftsregisteret,
  2. merverdiavgiften gjelder anskaffelse av varer og tjenester i merverdiavgiftsområdet eller innførsel av varer til merverdiavgiftsområdet og varene eller tjenestene er til bruk i virksomheten, og
  3. merverdiavgiften hadde vært fradragsberettiget dersom virksomheten var registrert avgiftssubjekt i merverdiavgiftsområdet.

Se mval. § 10-1 (3).

Denne lovendringen innebærer en gjeninnføring av ordningen som ble praktisert etter merverdiavgiftsloven 1969, men som ikke ble videreført i merverdiavgiftsloven 2009.

Overgangsregel

Næringsdrivende uten forretningssted eller hjemsted i merverdiavgiftsområdet og som kun har hatt omsetning som omfattes av § 6-28, har rett til refusjon av inngående merverdiavgift for 2010, 2011 og 2012 dersom

  1. vilkårene i § 10-1 tredje ledd er oppfylt,
  2. søknad ble framsatt innen søknadsfristen og
  3. den næringsdrivende ikke har vært registrert i Merverdiavgiftsregisteret.

Se også Innst. 4 L (2012–2013) kapittel 15 for mer om emnet.


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud