Regnskapssirkulære 2012 fra Ernst og Young

Regnskapssirkulæret dekker temaer som er aktuelle i forbindelse med årsregnskapet for 2012. Ettersom det for enkelte er et krav, mens andre kan velge å rapportere etter IFRS, omhandler sirkulæret både god regnskapsskikk og IFRS

I del 1 av sirkulæret omtales NRS sin strategi for norsk god regnskapsskikk og det gis en oversikt over endringer i god regnskapsskikk som har virkning for regnskapsåret 2012. Den 9. november 2012 vedtok styret i NRS ny strategi for utvikling av norsk god regnskapsskikk, hvor alle standarder for øvrige og store foretak vil bli erstattet med en standard basert på IFRS SME. Videre er det inkludert endringer i god regnskapsskikk for små foretak som er ute på høring. Disse endringene vil sannsynligvis ikke bli vedtatt før avleggelse av årsregnskapet for 2012, men de foreslåtte endringene er i stor grad en ytterligere veiledning av eksisterende regelverk.

I del 2 av sirkulæret omtales IFRS. Her omtales nye og endrede standarder med virkning for regnskapsår som starter 1. januar 2013 eller senere, en oversikt over agendabeslutninger i IFRS Interpretation Committee, en oversikt over status med hensyn til EU-godkjennelse av nye og endrede standarder og tolkninger samt en kort oppsummering av saker som Regnskapstilsynet har hatt til behandling i 2012. Det gis også en fyldig omtale av presentasjon av fremtidige regelendringer i henhold til IAS 8.30 og kontantstrømoppstillingen i delårsregnskap.

I regnskapssirkulæret for 2012 gis informasjon om regnskapsføring av pensjon samlet. Del 3 om pensjon dekker således både god regnskapsskikk og IFRS. Omtalen omfatter oppdateringen av veiledningen NRS (V) IAS 19 Ytelser til ansatte, herunder bruken av OMF-renter som utgangspunkt for fastsetting av diskonteringsrente, NRS (V) Pensjonsforutsetninger, samt regnskapsføring av AFP

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud