SKD 2/13: Reisekostnader og fradrag for inngående avgift

I kjølvannet av Høyesteretts dom av 30. september 2011 – Halliburton AS (UTV 2011/1373) har Skattedirektoratet kommet med en uttalelse vedrørende bl.a. rekkevidden av fradragsretten for utgifter til reise mellom hjem og arbeidssted.

Skattedirektoratets melding tar utgangspunkt i utgifter forbundet med reisen mellom arbeidstakers bosted og arbeidsstedet. Det har lenge vært klart at kostnader forbundet med denne reisestrekningen prinsipielt ikke er fradragsberettiget. Høyesteretts dom av 30. september 2011 (Rt.2011.1260 – Halliburton AS) styrker dette utgangspunktet. Skattedirektoratet har - særlig i kjølvannet av Høyesteretts dom - mottatt en rekke spørsmål vedrørende rekkevidden av standpunktet og knytter her noen kommentarer til dette. Meldingen omfatter også reiser mellom flere arbeidssteder. Fokus er på selve persontransporten. Avslutningsvis følger også noen merknader vedrørende fradragsrett på overnatting.

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud