SKD prinsipputtalelse: Tap på krav ved bruk av kredittforsikring - mval. § 4-7

Skattedirektoratet har publisert svar på spørsmålet om en næringsdrivende som får dekket et konstatert tap gjennom kredittforsikring fortsatt har adgang til å tilbakeføre tidligere beregnet utgående tap på fordringen i medhold av mval. § 4-7, jfr. fmva. § 4-7-1.

Skattedirektoratet konkluderer med at beløpet som forsikringsselskapet utbetaler til forsikringstaker i forbindelse med kredittforsikringer, må anses som en erstatning og ikke som vederlag for den avgiftspliktige ytelsen. Dette vil ikke ha noen betydning for adgangen til å tilbakeføre tidligere beregnet utgående avgift som tap på krav (forutsatt at denne garantien først blir effektiv når det er konstatert et endelig tap, og at dette skyldes debitors betalingsevne (dvs. at tapet skyldes debitors forhold)).

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud