Tillegg til Prop. 141 L (2011-2012) Endringer i kontrollreglene i ligningsloven og merverdiavgiftsloven

I prop. 66 L (2012-2013) fremmer departementet forslag for å sikre samordning mellom Prop. 141 L (2011-2012) Endringer i ligningsloven og merverdiavgiftsloven mv. (kontrollbestemmelser og personalliste) kapittel 2 og Prop. 1 LS (2012-2013) Skatter, avgifter og toll 2013.

Prop. 66 L (2012-2013) foreslår følgende tillegg og endringer i lovteksten sammenlignet med det opprinnelige forslaget i Prop. 141 L (2011-2012)

 • Nye punkter i ligningsloven § 5-5 Om kjøp, salg, leie, utbetalinger mv.:
  7. Drosjesentraler skal gi opplysninger fra skiftlappen for løyvehavere som er tilsluttet sentralen.
  8. Opplysningsplikten etter nr. 4, 5, 6 og 7 gjelder uavhengig av om vedkommende foretar eller mottar betalinger selv.
 • Ligningsloven § 6-10 A til § 6-17 oppheves.
 • I ligningsloven § 6-5 pkt. 2 fjernes " ...hos opplysningspliktige som nevnt i § 6-1..."
 • I merverdiavgiftsloven § 13-3 annet ledd fjernes § 13-4 femte ledd.
 • Ny § 16-11 skal lyde:
  § 16-11 Forskrifter
  Departementet kan gi forskrifter om utfylling og gjennomføring av dette kapittel, herunder gi bestemmelser om hvordan opplysninger skal gis.

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud