Uttalelse fra NRS ang ny tjenestepensjonslov og IAS 19

Uttalelsen omhandler hvordan alderspensjonsordninger organisert i henhold til ny tjenestepensjonsloven skal behandles regnskapsmessig for foretak som følger IAS 19.

Ny lov om kollektiv tjenestepensjonsforsikring (tjenestepensjonsloven) trer i kraft fra 1. januar 2014. Tjenestepensjonsloven vil gjelde i tillegg til lov om ytelsesbasert foretakspensjon og lov om innskuddspensjon. Loven bygger på elementer både fra foretakspensjonsloven og innskuddspensjonsloven.

Uttalelsen oppsummerer mulige tjenestepensjonsprodukter med tilhørende konklusjon med hensyn til regnskapsmessig klassifisering av ordningen som ytelses- eller innskuddsordning oppsummeres som følger:

Regulering av
pensjons-
beholdning i
opptjeningstiden
Regulering av
pensjons-
beholdning i
utbetalingstiden
Forventede
kontantstrømmer
fra foretaket
Investerings-
valg besluttes
Regnskapsmessig
klassifisering
Avkastnings-
basert
Avkastning Avkastning Obligatoriske Individuelt Innskuddsordning
Garantibasert Avkastning Avkastning Obligatoriske og
avtalespesifikke
Foretak Ytelsesordning
Garantibasert Avkastning Rentegaranti Obligatoriske og
avtalespesifikke
Foretak Ytelsesordning
Garantibasert Garanti Rentegaranti Obligatoriske og
avtalespesifikke
Foretak Ytelsesordning
Garantibasert Garanti Avkastning Obligatoriske og
avtalespesifikke
Foretak Ytelsesordning

Uttalelsen omhandler bare regnskapsføringen etter IFRS. NRS tar sikte på å oppdatere vedlegget til NRS 6 med omtale av ny tjenestepensjonslov for å gi veiledning til de regnskapspliktige som følger norsk god regnskapsskikk.

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud