Forslag til lov om forvaltning av alternative investeringsfond

Loven skal etter planen tre i kraft 1. juli 2014.

Stortinget behandlet 3. juni Finansdepartementets forslag til ny lov om alternative investeringsfond. Lovforslaget forventes endelig vedtatt av Stortinget i løpet av kort tid, med påfølgende sanksjonering av Kongen i statsråd. Departementet tar sikte på å sette i kraft loven 1. juli 2014.

Finansdepartementet er nå i ferd med å utarbeide utfyllende forskrifter til loven som vil bli fastsatt før lovens ikrafttredelse. Forskriftene baserer seg på forslag utarbeidet av Finanstilsynet og som departementet sendte på høring 18. februar, med høringsfrist 18. mai i år.

Samtidig med fastsettelse av forskriftene vil departementet også fastsette overgangsregler. Departementet vurderer blant annet å sette en frist på seks måneder for forvaltere av alternative investeringsfond som driver virksomhet ved lovens ikrafttredelse til å søke Finanstilsynet om tillatelse, og en tilsvarende frist for depotmottakere som med den nye loven underlegges nye krav, til å innrette virksomheten sin etter de nye kravene.

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud