Høring: Ikraftsetting av endringer i oppbevaringstiden for primærdokumentasjon - utredning av lov- og forskriftsendringer

Høringsnotatet omfatter Skattedirektoratets vurderinger og forslag til skatte- og avgiftslovgivningen rundt oppbevaringstid for primærdokumentasjon etter bokføringsloven.

Endringene i bokføringsloven som reduserer minstekravet til oppbevaringstid for primærdokumentasjon ble satt ikraft med virkning fra 1. februar i år.

I overgangsreglene, forskrift 28. januar 2014 nr. 56, ble det imidlertid fastsatt at

 • krav om 10 års oppbevaringstid for dokumentasjon etter bokføringsloven § 13 første ledd nr. 2 og 3 som var oppbevaringspliktig på tidspunktet for ikrafttredelse fortsatt gjelder (spesifikasjoner, dokumentasjon av bokførte opplysninger mv.)
 • dokumentasjon etter bfl. § 13 første ledd nr. 1 og 4 som er eldre enn fem år på ikrafttredelsestidspunktet må oppbevares minst til 31. juli 2014.
  • Gjelder:
   • årsregnskaper og annen pliktig regnskapsrapportering
   • årsberetninger
   • revisjonsberetninger
   • revisors nummererte brev

Det var på dette tidspunktet ikke foretatt noen utredning rundt hvilke konsekvenser reduksjonen av oppbevaringstid ville ha for annet regelverk som bygger på en lengre oppbevaringstid enn 5 år. Det var heller ikke utredet om det foreligger særlige behov som tilsier at det bør fastsettes krav om lengre oppbevaringstid enn 5 år for bestemte typer primærdokumentasjon, eller om det er behov for å gi kontrollmyndighetene adgang til å gi pålegg om oppbevaring ved bokettersyn mv. Skattedirektoratet fikk derfor i oppdrag fra Finansdepartementet å foreta en vurdering rundt disse spørsmålene.

Høringsnotatet som nå er kommet omfatter Skattedirektoratets vurderinger og forslag på disse områdene. Høringsfristen er satt til 1. september 2014.

Følgende regnskapsmateriale foreslås oppbevart i lengre periode enn 5 år etter regnskapsårets slutt:

 • Dokumentasjon av balansen (10 år)
 • Kontospesifikasjon og kunde-/leverandørspesifikasjon (10 år)
 • Banker og andre som driver med finansieringsvirksomhet:
  Dokumentasjon av bokførte opplysninger som inngår i kunde- og leverandørspesifikasjon (10 år)
 • Bygge- og anleggsbransjen og verftsindustri:
  Bokførte opplysninger som inngår i prosjektregnskap i fem år etter at prosjektet er ferdigstilt
 • Kravet til 15 års oppbevaring for virksomheter som driver petroleumsutvinning og rørledningstransport opprettholdes

Det foreslås at Skattedirektoratet skal kunne pålegge lenger oppbevaringsplikt for regnskapsmateriale:

 • ved kontroll hos den opplysningspliktige, jf. ligningsloven § 6-5, skattebetalingsloven § 5-13 og merverdiavgiftsloven § 16-6
 • når skatte- og avgiftspliktige og tredjepart pålegges å gi innsyn i, legge frem, sammenstille, utlevere eller sende inn kontrollopplysninger i medhold av ligningsloven §§ 6-1 til 6-4 og merverdiavgiftsloven §§ 16-1 til 16-5.

For samlet oversikt over forslag til lov- og forskriftsendringer, se kapittel 6 i høringsnotatet.

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud