Høring vedr ny skatteforvaltningslov

Finansdepartementet (FIN) har fremmer forslag om ny lov om skatteforvaltning. Forslaget innebærer at forvaltningsreglene for skatt og avgift samles i én uttømmende skatteforvaltningslov.

Forvaltningsreglene omfatter blant annet regler om organisering, saksbehandling, habilitet, taushetsplikt, vedtaksprosedyrer, klage og endring, opplysnings- og oppgaveplikter, kontrollhjemler, administrative sanksjoner, saksanlegg mv. Slike regler er gitt i mange ulike skatte- og avgiftslover, i ligningsloven og i forvaltningsloven. Det er også fastsatt et betydelig antall forskrifter i medhold av disse lovene.

Det legges i begrenset grad opp til innholdsmessige endringer, men FIN fremmer likevel forslag til enkelte materielle endringer i skatteforvaltningsregelverket. De viktigste endringsforslagene er:

  • Endringer i fastsettingsmodellen for formues- og inntektsskatt mv.

    I korte trekk går forslaget ut på at levering av selvangivelse og aksept av en forhåndsutfylt selvangivelse uten endringer, anses som fastsetting av grunnlaget for skatten, og at myndighetene skal foreta skatteberegningen direkte på dette grunnlag, med mindre myndighetene fatter vedtak om å endre skattegrunnlaget. Endringen fra gjeldende ordning er først og fremst at skattemyndighetene ikke skal fatte noe særskilt vedtak om skattegrunnlaget dersom skattyters opplysninger legges til grunn.

  • Klageadgang på bindende forhåndsuttalelser.

  • Nye frister for endring av fastsetting.

    Fristene for å endre ligningen reduseres fra ti til fem år. Videre foreslås det å forlenge fristen fra to til fem år ved endring til ugunst for skattyter, også i de tilfellene der skattyter har riktige og fullstendige opplysninger. Unntak gjelder for tilfeller hvor skatteyter forsettlig eller grovt uaktsom har gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger, hvor endringsfristen skal være 10 år.

  • Nye regler om administrative reaksjoner (tilleggsskatt mv.).

Skatteforvaltningsloven vil erstatte ligningsloven. I tillegg vil den nye loven erstatte en rekke skatteforvaltningsregler i annet regelverk, blant annet merverdiavgiftsloven,
særavgiftsloven, motorkjøretøy- og båtavgiftsloven, svalbardskatteloven og artistskatteloven. Den vil også i hovedsak erstatte forvaltningsloven der den gjelder på
skatteområdet.

Som et neste ledd i revisjonen, tar FIN sikte på å samle alle forskrifter om skatteforvaltning i en samleforskrift til den foreslåtte loven.

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud