Høring vedr nye opplysningsplikter på finansområdet

Norge inngikk 15. april 2013 en avtale om forbedret internasjonal overholdelse av skatteplikten og gjennomføring av FATCA med USA (heretter "avtalen"). Stortinget har gitt sitt samtykke til at avtalen settes i kraft.

Avtalen medfører at norske finansielle institusjoner må pålegges plikter. Selskaper mv. som kan anses som en finansiell institusjon etter avtalen, må derfor avklare om de oppfyller vilkårene for å anses som en finansiell institusjon etter avtalen. Selskaper mv. som anses som finansiell institusjon skal kort oppsummert:

 • registrere seg hos amerikanske skattemyndigheter og få tildelt et eget identifikasjonsnummer
 • (GIIN) i løpet av 2014,
 • ta uttrekk av saldo eller kontoverdi på alle finansielle kontoer 30. juni 2014, og gå gjennom
 • disse kontoene for å identifisere amerikanske kunder,
 • innføre nye rutiner for å identifisere amerikanske kunder ved opprettelse av nye finansielle
 • kontoer fra 1. juli 2014,
 • rapportere finansielle kontoer der kontohaver er amerikansk fra inntektsåret 2014,
 • i 2015 og 2016 rapportere samlede betalinger til ikke-deltakende finansielle institusjoner,
 • medvirke til at det trekkes korrekt amerikansk kildeskatt på 30 prosent av betalinger med
 • amerikansk kilde som videreformidles til finansielle institusjoner som ikke anses å overholde
 • FATCA, med mindre den finansielle institusjonen selv har påtatt seg en slik trekkplikt overfor
 • amerikanske skattemyndigheter.


Amerikanske skattemyndigheter har varslet at gjennomføring av FATCA er utsatt med seks måneder til 1. juli 2014. Den nye fristen for å gå gjennom finansielle kontoer opprettet før 1. juli 2014 er 30. juni 2016. For kontoer som tilhører fysisk person er fristen 30. juni 2015 når kontoverdien overstiger USD 1 000 000. Skattedirektoratet legger opp til at opplysninger om amerikanske rapporteringspliktige kontoer for inntektsåret 2014 skal leveres elektronisk innen 31. mai 2015.

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud