Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger pr 31.12.2013

Beregningsforutsetningene er oppdatert basert på markedssituasjonen pr. 31. desember 2013.

For foretak som har innhentet pensjonsberegningene på et tidligere tidspunkt, må det vurderes om endringene i forutsetninger fra beregningstidspunktet til balansedagen har vesentlig effekt på regnskapet. I så fall må det foretas en oppdatering av beregningen på balansedagen.

Følgende veiledende forutsetninger er fastsatt for en pensjonsordning med normal varighet på pensjonsforpliktelsen: (tall i parentes er tallene pr 31.08.13)

Diskonteringsrente foretaksobligasjoner (OMF)

4,0 % (4,1 %)

Diskonteringsrente statsobligasjoner

3,3 % (3,3 %)

Avkastning ved plassering i livselskap

4,4 % (4,4 %)

Gjennomsnittlig lønnsvekst inklusive karrieretillegg

3,75 % (3,75 %)

Regulering av pensjoner under opptjening i folketrygden

3,5 % (3,5 %)

Pensjonsregulering (minimum/maksimum) for ordninger etter foretakspensjonsloven

0,6 % (0,6 %) / 3,5 % (3,5 %)

Pensjonsregulering i offentlige ordninger

2,75 % (2,75 %)

Regulering av oppsatte rettigheter i offentlige/offentliglike ordninger

3,5 % (3,5 %)

Forventet inflasjon 2,0 % (1,75 %)

Diskonteringsrenten, forventet avkastning og minimum pensjonsregulering er angitt med en desimal, mens de øvrige parametere er angitt til nærmeste kvarte prosent.

Det presiseres at de veiledende pensjonsforutsetningene tar utgangspunkt i et typisk norsk foretak med pensjonsordninger etter lov om foretakspensjon. Et slikt foretak har ansatte som i gjennomsnitt er i begynnelsen av førtiårene, en vektet varighet på pensjonsforpliktelsen på rundt 25 år og har gjennomsnittlig årlig lønn (pensjonsgrunnlag) mellom 300.000 kr og 400.000 kr.

De angitte beregningsforutsetningene er beheftet med usikkerhet. Beregningsforutsetningene i veiledningen utgjør kun et utgangspunkt for foretakets egne vurderinger i forbindelse med fastsettelsen av foretakets forutsetninger. Det enkelte foretak må selv fastsette forutsetningene basert på en konkret vurdering for den enkelte pensjonsordning. Forhold hos det enkelte foretak og i den enkelte pensjonsordning kan medføre behov for å avvike fra enkelte av de over angitte veiledende forutsetningene.

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud