Prinsipputtalelse: Spørsmål om et selskap leide ut fast eiendom eller drev avgiftspliktig virksomhet med utleie av oppbevaringsbokser

Skattedirektoratet har kommet med en prinsipputalelse angående spørsmålet om avgiftsplikt for utleie av lagerrom/minilager.

Saken gjelder skille mellom avgiftsunntatt utleie av fast eiendom etter mval. § 3-11 første ledd eller om selskapet driver avgiftspliktig virksomhet med utleie av oppbevaringsbokser etter mval. § 3-11 annet ledd bokstav e.

Skattedirektoratet konkluderete i denne saken at selskapet driver virksomhet med utleie av fast eiendom etter mval. § 3-11 første ledd og av den grunn ikke er registreringspliktig i Merverdiavgiftsregisteret.

Skattedirektoratet har bl.a. lagt vekt på følgende i sin vurdering:

  • lokalene som tilbys leid er store og de er ikke flyttbare
  • oppbevaringslokalet har en sterk karakter av å være en bod eller et lagerrom som stilles til disposisjon for den enkelte leietaker
  • leietaker har tilgang til boden når som helst i utleieselskapets åpningstid mellom kl. 06.00 og kl. 23.00, uten noen form for nærmere avtale med utleier
  • leietaker har en ekslusiv tilgang til/bruksrett til et bestemt areal for en bestemt periode
  • det fremgår av standardavtalen selskapet bruker at leietaker selv er ansvarlig for å låse boden og selv skal bekoste lås
  • leietaker er selv ansvarlig for eventuelt tap eller beskadigelse av gjenstander som oppbevares i boden
  • partene har lagt til grunn at leieforholdet reguleres av husleieloven

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud