Restriktive tiltak mot Russland

Regjeringen har i dag vedtatt de nye restriktive tiltakene overfor Russland, i tråd med beslutningen som ble offentliggjort 11. august. Den nye forskriften ble i dag vedtatt i statsråd, og trer i kraft straks.

Forskriften regulerer i hovedsak:

  • Listen over personer og enheter som underlegges frys av finansielle midler og reiserestriksjoner utvides med 8 personer og 12 enheter. Grunnlaget for å listeføre utvides.
  • Et importforbud for varer fra Krim og Sevastopol. For samme område blir det forbudt å yte lån eller annen kreditt for utvikling av infrastruktur i transport-, telekommunikasjon- og energisektoren, forbudt å yte lån eller annen kreditt for utnyttelse av olje, gass eller mineralressurser, samt forbud mot salg eller eksport av nøkkelutstyr og teknologi til disse sektorene på Krim eller i Sevastopol.
  • Et forbud mot import og eksport av våpen og forsvarsmateriell (liste I) fra og til Russland og et forbud mot eksport av flerbruksvarer og teknologi (liste II) til militær sluttbruk i Russland.
  • Et forbud mot handel mv. med verdipapirer og pengemarkedsinstrumenter med løpetid over 90 dager utstedt av fem listeførte russiske finansinstitusjoner.
  • For eksport av visse varekategorier til russisk petroleumssektor kreves forhåndstillatelse fra Utenriksdepartementet. Dersom varene skal brukes til dypvanns oljeleting og -utvinning, arktisk oljeleting og -utvinning eller i skiferoljeprosjekter i Russland, er det et eksportforbud. Finansiering av, eller faglig bistand knyttet til, de samme varene, behandles på samme måte. Det kan og vil normalt gis tillatelse dersom eksporten gjelder oppfyllelse av en forpliktelse i henhold til en tidligere inngått kontrakt.


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud