Statsbudsjettet for 2015 er lagt ut

Redusert skatt på formue

Regjeringen foreslår å redusere formuesskattesatsen med 0,25 prosentenheter til 0,75 prosent, og bunnfradraget økes til 1,2 millioner kroner for den enkelte eller 2,4 millioner kroner for ektepar. Samtidig øker verdsettingen av sekundærboliger utover den først anskaffede og næringseiendom fra 60 til 80 prosent av markedsverdien. Alle skattytere vil fortsatt kunne ha én sekundærbolig som verdsettes som i dag. Verdsettingen av primærbolig og fritidseiendom endres ikke med Regjeringens forslag.

Skattefunn utvides

Det foreslås å heve beløpsgrensen for fradraget til egenutført FoU fra 8 til 15 millioner kroner og beløpsgrensen for innkjøpt FoU fra 22 til 33 millioner kroner. Summen av egenutført og innkjøpt FoU kan etter forslaget ikke overstige 33 millioner kroner.

Bilavgiftene reduseres

Avgiften for å omregistrere kjøretøy reduseres i gjennomsnitt med 35 prosent, vektårsavgiften for tyngre kjøretøy mer enn halveres, engangsavgiften for motorsykler og snøscootere reduseres med 30 prosent i snitt, årsavgiften for campingvogner fjernes og veibruksavgiftene på drivstoff holdes nominelt uendret.

Lavere skatt på inntekt

  • Det høyeste nivået på minstefradraget for lønn og trygd foreslås øket med om lag 1 000 kroner utover lønnsjustering, og satsen i minstefradraget for pensjon økes fra 27 til 29 prosent.
  • Regjeringen foreslår også redusert trygdeavgift for lønn og trygd og næringsinntekt reduseres med 0,1 prosentenhet, og innslagspunktet i toppskatten økes med 7 500 kroner utover lønnsjustering.
  • Regjeringen fullfører også utfasingen av klasse 2. Det gir bedre arbeidsinsentiver, bidrar til integrering og økt likestilling.

Endrede regler for deltakerlignede selskaper

Regjeringen foreslår en rekke forenklinger i skattereglene for deltakerlignede selskaper (ansvarlige selskap, kommandittselskap, indre selskap og partrederi). Endringene har som formål å gjøre det lettere for skattyterne og deres hjelpere (regnskapsførere mv.) og gi en mer effektiv og korrekt ligningsbehandling. Regjeringen lover bl a at ligningsskjemaene skal bli enklere og redusert i både antall og omfang.

Adgangen til inntektssamordning for kommandittister og stille deltakere oppheves. Det foreslås at slike deltakere ikke lenger skal kunne trekke fra selskapsunderskudd i alminnelig inntekt fra andre kilder. I stedet skal underskuddet framføres til fradrag i framtidig inntekt fra selskapet eller gevinst ved realisasjon av andel i selskapet. Skattleggingen av kommandittister/stille deltakere blir dermed mer lik skattleggingen av aksjonærer. Dette vil kunne virke som en skatteskjerpelse.

Mer info om endrede regler for deltakerlignede selskaper finner du i Prop 1 LS (2014-2015) kapittel 4.

Merverdiavgift

  • Regjeringen foreslår å økt den alminnelige grensen for registrering i merverdiavgiftsregisteret fra 50 000 kr til 150 000 kr.
  • Regjeringen forslår å innføre en felles lav merverdiavgift på 8 % for aviser på papir og e-aviser.
  • Vurderingsperioden for tilbakeføring av inngående merverdiavgift ved endret bruk av personbiler brukt i utleievirksomhet eller til persontransport utvides fra 3 til 4 år.
  • Avgiftsfrie vareforsendelser fra utlandet økes fra 200 til 500 kroner.
  • Forenkling av prosessen med å kreve tilbakegående avgiftsoppgjør.

Ny klagenemndsordning

Det foreslås å lovfeste at Skatteklagenemnda skal være uavhengig og ikke skal kunne instrueres, og at også Skatteklagenemndas sekretariat skal være faglig uavhengig. Det stilles strengere krav til nemndsmedlemmenes kompetanse (jurist, økonom, statsautorisert revisor, registrert revisor).

Regjeringen foreslår at det opprettes én samlet klagenemnd for skatt og merverdiavgift – Skatteklagenemnda. Den skal erstatte dagens fem regionale skatteklagenemnder, nemndene ved Sentralskattekontoret for storbedrifter og Sentralskattekontoret for utenlandssaker og Klagenemnda for merverdiavgift. Riksskattenemnda foreslås opphevet mens det ikke er foreslått noen endringer for Klagenemnda for petroleumsskatt eller Skatteklagenemnda for Svalbard.

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud