Statsbudsjettet for 2015 - Innst 4 L (2014-2015)

Den 8. desember 2014 la finanskomiteen frem sin innstilling om skatter, avgifter og toll for 2015.

De viktigste skatte- og merverdiavgiftsrettslige endringene i forhold til regjeringens forslag (Prop. 1 L (2014-2015):

Redusert skatt på formue

I innstillingen fra Finanskomiteen foreslås det at formuesskattesatsen reduseres til 0,85 prosent og ikke til 0,75 prosent slik regjeringen opprinnelig foreslo.

Samtidig øker verdsettingen av sekundærboliger utover den først anskaffede og næringseiendom fra 60 til 70 prosent (regjeringen foreslo 80%) av henholdsvis markedsverdien (sekundærbolig) og beregnet utleieverdi (næringseiendom). Alle skattytere vil fortsatt kunne ha én sekundærbolig som verdsettes som i dag. Verdsettingen av primærbolig og fritidseiendom endres ikke med Regjeringens forslag.

Lavere skatt på inntekt

  • Det maksimale minstefradraget for lønn og trygd økes til kr 89 150. Regjeringens opprinnelige forslag var å øke fradraget til kr 87 650.
  • Budsjettforliket innebærer at skatteklasse 2 ikke oppheves slik regjeringen opprinnelig foreslo.

Merverdiavgift

  • Den alminnelige grensen for registrering i merverdiavgiftsregisteret forblir uendret på 50 000 kr
  • Forslaget om å innføre en felles lav merverdiavgift på 8 % for aviser på papir og e-aviser ble ikke vedtatt
  • Avgiftsfrie vareforsendelser fra utlandet økes fra 200 til 350 kroner inkl. frakt og forsikringskostnader (regjeringen foreslo opprinnelig 500 kroner).

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud