Differensiert arbeidsgiveravgift for ambulerende virksomhet endres

Tags: Lønn

Regjeringen har i en pressemelding 21. oktober 2015, signalisert at et forslag til midlertidig endring i reglene for beregning av arbeidsgiveravgift for foretak med ambulerende virksomhet snarlig vil legges frem. I følge forslaget vil endringen gjelde fra 2016.

Utdrag fra Regjeringens pressemelding 21. oktober 2015.

EFTA-domstolen har i dom 23. september opphevet deler av ESAs godkjenning av ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift. Dette fører til at reglene for beregning av arbeidsgiveravgift for foretak med ambulerende virksomhet må endres midlertidig fra 2016.

Ambulerende virksomhet er foretak som utfører arbeid andre steder enn der foretaket er registrert, blant annet bygg, anlegg, transport og arbeidsutleie. Reglene slik de er i dag gir ambulerende virksomhet anledning til å benytte lavere sats enn i den sonen foretaket er registrert. Den lavere satsen kan benyttes når den ansatte utfører hoveddelen av sitt arbeid i en sone med lavere sats.

ESA har nå satt i gang en ny undersøkelse av om støtten etter særregelen som åpner for at ambulerende virksomhet kan benytte lavere sats enn i registreringssonen, er i samsvar med EØS-avtalen. Mens disse undersøkelsene pågår har Norge plikt til å stanse tildeling av støtte etter denne bestemmelsen.

Regjeringen vil om kort tid legge fram et forslag til endring av det forslaget som ble lagt frem sammen med statsbudsjettet for 2016.

Det nye forslaget:

  • Ambulerende virksomheter kan fom. 2016 ikke benytte lavere avgiftssats enn den som gjelder der virksomheten er registrert i Enhetsregisteret.
  • I tillfeller der hoveddelen av det ambulerende arbeidet utføres i en sone med høyere avgiftssats enn i registeringssonen, plikter foretaket å bruke denne høyere satsen (uendret fra dagens regler).


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud