Finanstilsynets tematilsyn om revisjon av bank

Bakgrunnen for tilsynet er at banker har en viktig samfunnsmessig funksjon og er derfor underlagt omfattende regulering og offentlig tilsyn. Finanstilsynet mener at enda større oppmerksomhet rundt dette i revisjonsutførelsen vil bidra til å støtte opp under revisors rolle som allmennhetens tillitsperson.

Tematilsynet inkluderer spørsmål til de tolv revisjonsselskapene, som ved utgangen av 2014 var valgt revisor for en eller flere banker, om hvordan bankrevisjonsoppdragene håndteres. Alle revisjonsselskapene har svart at selskapenes kvalitetskontrollsystemer tar høyde for at revisjonsklienten er en bank. Finanstilsynet avdekket enkelte brudd på de minimumskravene som følger av den bransjefastsatte standarden for kvalitetskontrollsystem. Hvordan selskapene sikrer at nødvendig kompetanse foreligger og vedlikeholdes varierer.

Tematilsynet dekker også kontroll av utvalgte deler av revisjonen for ti banker. Disse kontrollene er gjort på stedlig tilsyn. Finanstilsynet fant ingen vesentlige mangler i det revisjonsarbeidet som var gjort på de områdene som ble kontrollert, men savner mer "skreddersøm" i revisjonsutførelsen. Dette gjelder særlig revisor oppfølgning av soliditets- og likviditetskrav i banklovgivningen, konsesjonsvilkår og eventuelle pålegg som måtte være gitt. Finanstilsynet minner også om viktigheten av å sende nummerert brev til ledelsen og at revisor husker på rapporteringspliktene til Finanstilsynet.

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud