Forberedelse til årsregnskap - kommuner og fylkeskommuner

Travelt med årsregnskap i januar?

Mye kan gjøres allerede nå. Eksempelvis kan du

 • Sjekke delegasjonsreglementet, i forhold til strykningskompetanse mm. Hvis dette ikke er delegert til administrasjonen, sørg for å beskrive hvilke prioriteringer som er klagt til grunn i administrasjonens forslag, og konsekvensene av foreslåtte prioriteringer.
 • Sjekk også hvorvidt det er gitt rammebevilgninger i budsjettet, eller om hvert investeringsprosjekt har fått sin bevilgning. Er det ikke rammebevilgning, skal overføring mellom prosjekter behandles i kommunestyret. NB! rammestyring gjelder likevel ikke mellom sektorer.
 • Beregne minimumsavdrag på lån
 • Sjekke at alle vedtatte budsjettendringer i løpet av året er gjort i budsjettsystemet
 • Går kommunen mot et underskudd (merforbruk og/eller mindreinntekt i 2015): Er det tilstrekkelig å foreta strykninger, eller vil det være behov for endringer i budsjett kommende år - Husk at dette må meldes som egen sak, om den skal behandles i forbindelse med budsjettvedtak for kommende års budsjett.
 • Avvik skal forklares, både de positive og de negative avvikene fra vedtatt budsjett. Start med å lage de oversikter du allerede kjenner til.
 • Har det vært bruksendring på leiligheter eller annet, som krever justering av merverdiavgiftskompensasjon?
 • Gå gjennom alle fond og memoriakonti og se om noen skal følges opp spesielt i forhold til tjenestesteder
 • Sende ut informasjon til tjenestesteder om hvorvidt de har kontantkasser etc.
 • Har vi mottatt avdrag på lån, til noen kommunen har viderelånt f.eks startlån til? - gjør en vurdering på hvordan dette skal/kan disponeres. Tips: om ikke det ligger føringer for hva en slik tilbakebetaling skal brukes til, bør du gjøre det som er mest gunstig økonomisk for kommunen (f.eks nedbetale lånet med høyest rente, sette pengene på disp.fond hvis du ser kommunen kan ha likviditetsproblemer kommende år, etc.)
 • Har du satt deg inn i kommunaldepartementets veileder til "Budsjettring av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet"
 • Er det forsinkelser i inevsteringer som gjør at det bør fremmes en budsjettsak om overføring av investeringsmidler til neste budsjettår?
 • Aktivering i balansen, og avskrivninger kan gjøres gjennom året - du trenger ikke vente til årsavslutningen :-)
 • Pensjon: Har du fått oversikter fra livselskapene om pensjonskostnader, pensjonsutgifter, premieavvik, pensjonsforpliktelser, pensjonsmidler, amortisering av premieavvik mm? Dette tar ofte et par dager, så start så fort du har oversiktene!
 • osv.


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud