Høring - endring i merverdiavgiftsforskriften § 6-6-1

Skattedirektoratet har sendt på høring forslag om endringer i forskriften til merverdiavgiftsloven § 6-6 - Fritak for merverdiavgift ved leasing av elbiler og omsetning av elbilbatterier.

Merverdiavgiftsloven § 6-6 endres med ikrafttredelsesdato 1. juli 2015 slik at fritaket i mval. § 6-6 første ledd også vil gjelde leasing av kjøretøy som bare bruker elektrisitet til framdrift. I tillegg vil omsetning av batterier til slike kjøretøy også bli fritatt for merverdiavgift jf. nytt annet ledd. I den forbindelse foreslås følgende endringer i forskriftens § 6-6-1.

§ 6-6-1 skal lyde:
§ 6-6-1 Utleie av kjøretøy som bare bruker elektrisitet til framdrift
Med utleie av kjøretøy som nevnt i merverdiavgiftsloven § 6-6 første ledd menes utleie av kjøretøy i henhold til leiekontrakt hvor leieperioden er minst tre år/30 dager.

§ 6-6-2 skal lyde:
§ 6-6-2 Batteri til kjøretøy som bare bruker elektrisitet til framdrift
Fritak etter merverdiavgiftsloven § 6-6 annet ledd skal dokumenteres med salgsdokument eller annen dokumentasjon hvor det fremgår hvilken type kjøretøy, bilmerke og modell, batteriet skal installeres i.

Nåværende § 6-6-1 blir ny § 6-6-3 og skal lyde:
§ 6-6-3 Kjøretøy som omfattes av Stortingets vedtak om omregistreringsavgift

(1) Fritaket i merverdiavgiftsloven § 6-6 tredje ledd omfatter det tidligere registrerte kjøretøyet slik det er tatt inn av selgeren med utstyr, påbygg mv. Dersom det ikke betales særskilt vederlag omfatter fritaket også
a) utstyr og påbygg som monteres på eller installeres i kjøretøyet i den utstrekning det er påbudt i kjøretøyforskriftene for vedkommende type, merke og årsmodell eller er nødvendig for å bringe kjøretøyet i vanlig stand og til de spesifikasjoner som er vanlige for vedkommende type, merke og årsmodell
b) bensin og annet drivstoff som leveres på tank, påfylt smøreolje, reservehjul og verktøy som vanligvis følger med kjøretøy,
c) deler og andre varer som går med under arbeid som nevnt i annet ledd bokstav a.

(2) Fritaket omfatter følgende arbeid for selgerens regning:
a) reparasjon, vedlikehold og klargjøring av kjøretøy og utstyr som nevnt i første ledd bokstav a
b) montering og installering av utstyr og påbygg som nevnt i første ledd bokstav a

II

Forskriften trer i kraft 1. juli 2015.

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud