Høring - forslag om endringer av representantordningen i merverdiavgiftsloven

Finansdepartementet har sendt på høring forslag om endringer i merverdiavgiftsloven for å modernisere regelverket for næringsdrivende etablert i utlandet med merverdiavgiftspliktig omsetning i Norge.

Etter gjeldende merverdiavgiftsregelverk må avgiftssubjekter som ikke er etablert i Norge, være registrert med representant i det norske Merverdiavgiftsregisteret. Det er et mål at aktører som ikke er etablert i Norge, skal kunne drive virksomhet her på tilsvarende vilkår som norske næringsdrivende.

I høringsnotatet legger departementet fram forslag om at kravet om representant oppheves for avgiftssubjekter som er hjemmehørende i en EØS-stat som Norge har inngått avtale med om utveksling av opplysninger og gjensidig bistand til innfordring mv. av merverdiavgiftskrav. Denne gruppen kan i stedet velge å bli direkte registrert i Merverdiavgiftsregisteret.I tillegg til dette foreslås det at departementet gis kompetanse til å fastsette regler i forskrift om blant annet sikkerhetsstillelse for å motvirke omgåelser mv. Det foreslås på nåværende tidspunkt ingen slike forskriftsbestemmelser.

Høringsfristen er 30. september 2015.

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud