Merk kortere frist for innsending av årsregnskapet

Fra og med regnskapsår som avsluttes senere enn 30. juni 2015 er fristen for å sende inn regnskapet før 1. august, og etter dette begynner forsinkelsesrentene å løpe.

Ifølge regnskapslovforskriften § 8-3-4 siste ledd gjelder utsettelse for innsending i Altinn som angitt i første ledd, kun for regnskapsår som avsluttes frem til 30. juni 2015. Altså må regnskap som avsluttes per 31. desember 2015 leveres i henhold til fristen satt i regnskapsloven § 8-3 første ledd første punktum, som er før 1. august.


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud