Prinsipputtalelse: Avgiftsunntatte tolke- og oversettingstjenester

Skattedirektoratet har kommet med en uttalelse om at tolke- og oversettingstjenester som ytes overfor mindreårige asylsøkere omfattes av avgiftsunntaket i mval. § 3-4.

Direktoratet konkluderer med at i de tilfeller der det er oppnevnt en representant etter vergemålsloven og utlendingsloven for enslig mindreårig asylsøker, vil nødvendige tolketjenester være omfattet av unntaket for sosiale tjenester i merverdiavgiftsloven § 3-4 første ledd. I den grad Fylkesmannen fatter vedtak om at også utgifter til oversettelsestjenester dekkes, vil også disse tjenestene omfattes av avgiftsunntaket.

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud