Prinsipputtalelse: Avgiftsunntatte tolke- og oversettingstjenester

Skattedirektoratet har kommet med en uttalelse om at tolke- og oversettingstjenester som ytes overfor mindreårige asylsøkere omfattes av avgiftsunntaket i mval. § 3-4.

Direktoratet konkluderer med at i de tilfeller der det er oppnevnt en representant etter vergemålsloven og utlendingsloven for enslig mindreårig asylsøker, vil nødvendige tolketjenester være omfattet av unntaket for sosiale tjenester i merverdiavgiftsloven § 3-4 første ledd. I den grad Fylkesmannen fatter vedtak om at også utgifter til oversettelsestjenester dekkes, vil også disse tjenestene omfattes av avgiftsunntaket.

Relaterte kilder


Ønsker du tilgang
til dette innholdet?

Prøv dib i 1 uke

Prøv dib nå

Vi sender deg også gjerne et uforpliktende tilbud.

Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud